3, 4

in #vlog9 months ago

1.png

🪙 💵 🧻 💳 🔢

A claim that all cryptocurrencies are fraud and meaningless databases is widely supported; however, arguments are reversible. Fiat money has a nominal value that can quickly drop due to financial crises, and withdrawing it may be impossible in hard times. It can be counterfeited and is still the core of numerous illegal or soulless operations. Governments can freeze accounts if they don't like someone's resistance, and one percent of humanity owns a substantial part of the world's wealth. Virtual currencies are still like a baby in the economy, so comparing wasn't even adequate. I'm aware of their ugly sides, but better protocols, proper regulations, and ideas like the Hive blog reveal a broad potential and future. Here, the basis is not to pump cash but publish content that can receive a reward. In the worst scenario, you just get zero, and in other cases, you only earn. I could set up a typical blog that would get forgotten on the Web or choose Facebook, paying for visibility.

Spore poparcie ma twierdzenie, że wszystkie kryptowaluty to bezużyteczne bazy danych i przekręt, mimo że argumenty są odwracalne. Fiducjarne pieniądze mają umowną wartość, która może prędko spaść przez finansowe kryzysy, a w ciężkich czasach wypłacenie ich może być niemożliwe. Da się je sfałszować i nadal są filarem niezliczonych bezdusznych czy nielegalnych procederów. Rządy są w stanie zablokować konta, bo nie podoba im się czyjś protest, a jeden procent ludzkości posiada znaczny kawał światowego majątku. Wirtualne waluty są ciągle jak dziecko w ekonomii, więc porównywanie nie było nawet adekwatne. Jestem świadoma ich szemranych stron, ale lepsze protokoły, odpowiednie regulacje i pomysły jak Hive'owy blog ukazują przyszłość i szeroki potencjał. Tutaj podstawą nie jest pompowanie kasy, a publikowanie treści, które mogą zostać nagrodzone. W najgorszym scenariuszu nic nie dostaję, a w innych wyłącznie zarabiam. Mogłabym założyć typowego bloga, który zaginąłby w Sieci, albo korzystać z Facebooka, płacąc za widoczność.

2.png
Źródło / source

⛓ 🔗 🖥 🤔

A glorious advantage of Hive is that lies remain forever in the blockchain, and you can verify if screenshots from here are fake. This place taught me to evaluate every action. The beginning steps were unstable, words chaotic, and creations underdeveloped. Ill‑considered decisions and linking videos with brief comments didn't put quality to the blog, but on the other hand, it was an understandable attempt to show up. I talk about it here and there, which made a practical tutorial unintentionally. Currently, I'd say my weakest point is poor involvement in the community. Although I intend to vote and write more, I end up checking a few authors and correcting drafts toilfully. As for video platforms, I'm reluctant to use YouTube alternatives at the moment because of the lack of features essential to me, like copyright service, editors, extensive analytics, and translations. Back in the Steemit days, I moved music to d.tube and updated related posts but found out they removed older uploads, and that's unacceptable.

Cudowną zaletą Hive'a jest, że kłamstwa pozostają tu na zawsze i można zweryfikować autentyczność zrzutów ekranu stąd. Blockchain nauczył mnie, że każdą akcję należy przemyśleć. Początkowe kroki były niestabilne, słowa chaotyczne, a twórczość niedorobiona. Nierozważne decyzje oraz linkowanie filmów ze szczątkowym komentarzem nie wnosiły jakości do bloga, choć były zrozumiałą próbą pokazania się. Omawiałam to tu i tam, mimochodem sporządzając praktyczny poradnik. Minusem, który bym obecnie wyróżniła, jest znikomy wkład w społeczność. Mimo że zamierzam więcej głosować i pisać, kończy się na przejrzeniu paru użytkowników i żmudnym poprawianiu notatek. W przypadku serwisów wideo jestem niechętna wobec alternatyw YouTube'a na ten moment, ze względu na brak niezbędnych dla mnie funkcji jak edytory, obsługa praw autorskich, szczegółowe statystyki, czy tłumaczenia. W erze Steemit przeniosłam muzykę na d.tube i zaktualizowałam powiązane posty, ale dowiedziałam się, że usuwali starsze uploady, co jest nieakceptowalne.

3.png
© @captaink

📈 📊 📉

I can't decide between the two approaches: "less is more" and "practice makes perfect." I've seen examples of effectiveness as well as inefficacy in both. Constant activity can stay underrated, give mundane results, cause critical errors, make you a workaholic, or burn out. Infrequency may kill audience engagement, be insufficient or unprofitable, and add unrealistic expectations, leading to stress and negativity regardless of the outcome. It's good to remember the sunk costs fallacy: people who've wasted energy, resources, or time tend to continue the harmful process instead of finding a beneficial solution, believing the damage suffered has to pay back. Dropping a project in which I put a lot of effort turned out to be the right way surprisingly often. I once had the same conclusion after accidentally deleting files.

Jestem rozdarta między dwoma podejściami: "mniej znaczy więcej" i "praktyka czyni mistrza." Widziałam przykłady produktywności, jak i nieskuteczności obu. Nieustanne działanie może być niedoceniane, dawać miałkie owoce, powodować krytyczne błędy, doprowadzić do pracoholizmu lub wypalenia. Nieregularna aktywność jest w stanie zabić zaangażowanie odbiorców, być nieopłacalna lub niewystarczająca, a także wzbudzać nierealistyczne oczekiwania, niosąc stres i negatywność niezależnie od rezultatu. Warto pamiętać o efekcie kosztów utopionych: ludzie, którzy zaprzepaścili czas, energię lub środki, mają skłonność do kontynuowania stratnych poczynań, zamiast szukać wydajnych rozwiązań, w przekonaniu, że poniesione szkody muszą się odpłacić. Porzucenie projektu, w który włożyłam masę pracy, zaskakująco często okazywało się właściwą drogą. Miałam raz podobny wniosek po przypadkowym skasowaniu plików.

4.png

Making vlogs is the opposite of sunk costs for me. I didn't do it for over three years, but I concluded that I lost nothing besides an opportunity to get words off my chest and grow the channel.

Tworzenie vlogów jest dla mnie odwrotnością kosztów utopionych. Nie robiłam tego przez ponad trzy lata, ale wywnioskowałam, że nie zmarnowałam niczego oprócz szansy na rozkwit kanału i wyrzucenie z siebie słów.

🎮 v 🌍

Even low poly games can be more attractive than the physical world, as their elements, from aesthetics to dialogue, have been designed and tied up to deliver a convenient, immersive experience. User interfaces systematize equipment, progress, and status. Storylines entertain, having meaningful choices and colorful factions to join, and let you come across exotic beings and places that bring unusual emotions. Computer simulations allow what's unobtainable and remove the consequences of risky but exciting behaviors. Art and gamification boost the adventure spirit, but they're not defaults in our existence. Intuitive inventory categories can be based on rooms: bathroom, bedroom, garage, kitchen, office, wardrobe, workshop, etc. Exercises and learning are tedious, but after preparing achievements and ranks, the satisfaction of advancing appears. Maybe there are no caves to loot in the wilderness, but taking unique pictures from there may get you HIVE and raise the reputation level. Music and neatly selected visual aspects will build an atmosphere.

Nawet kanciaste gry potrafią być atrakcyjniejsze od fizycznego świata, ponieważ ich elementy, od estetyki po dialog, zostały rozplanowane i uporządkowane tak, żeby dostarczyć przystępną, wciągającą rozgrywkę. Interfejsy użytkownika systematyzują ekwipunek, progres i status. Fabuła pochłania, zawierając znaczące wybory i barwne frakcje do dołączenia, oraz pozwala doświadczyć egzotycznych istot i miejsc, które wyzwalają niespotykane emocje. Komputerowe symulacje umożliwiają to, co niedostępne i uwalniają od skutków niebezpiecznych, ale ekscytujących czynności. Gamifikacja i sztuka podsycają ducha przygody, ale nie są domyślne w naszej egzystencji. Intuicyjne kategorie inwentarza można oprzeć na bazie pokoi: biuro, garderoba, garaż, kuchnia, łazienka, sypialnia, warsztat itd. Ćwiczenia i nauka są męczące, ale ułożenie osiągnięć i rang przynosi przyjemność rozwijania się. W dziczy raczej nie ma jaskiń do łupienia, ale za zrobione tam unikatowe zdjęcia otrzymasz HIVE i podniesiesz poziom reputacji. Do zbudowania klimatu przyczynią się muzyka i zgrabnie dobrane aspekty wizualne.

5.png

6.png

🐟


🖼 & 📃 © janinachrzan