Jsem s vámi v Úlu

in #cesky3 years ago

Těší mě, že mohu být s vámi, s věrnými Čechy zde, v novém Úlu.
Až budou zprovozněny služby automatického hlasování, budu podporovat a odměňovat ty pilné z vás.
Pokračujte ve vašem bohulibém snažení.

Fond.jpg

Hive. Et Amor Donate.

Sort:  

Ahoj, vítej v našem novém domově :)

Congratulations @cesky.donator! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 9000 upvotes. Your next target is to reach 10000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!