Vážení přátelé!

in #cesky4 years ago (edited)

Vážení přátelé!

Rozhodl jsem se založit fond sloužící k podpoře a k růstu české komunity.

Z tohoto fondu budu vyplácet odměny pro schopné a aktivní členy i odměňovat počiny pro komunitu v různé podobě.
Ta tím získá pozitivní motivaci, která je důležitá ke spolupráci
a vůbec k veškerému působení na této síti.

Veškerý volný steem, který se objeví na mém účtu, bude počítán do tohoto fondu.
Tím se fond stane zcela transparentní a bude jasné, na jaké účely budou tyto prostředky použity.

Základem tohoto fondu bude příjem z mnou držených tokenů Qurator, který je připisován každý den.

Tento fond budu rozšiřovat i z vašich případných darů a mých reinvestic, aby dobře sloužil pro náš růst.

Et amor Donate

Fond.jpg

Sort:  

Gratias agimus Tibi, frater.
Pax et Steem!
Omnia vincit amor!

Posted using Partiko iOS

Et pax vobis!

A my ti samozřejmě děkujeme za tvou nezištnou podporu!

Rád pomohu.

To bylo heslo porodních bab:" Kde mohu, pomohu. Co nezmohu, nechám na Bohu."
Za vše dík.

Rádo se stalo.

Congratulations @cesky.donator! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

!BEERHey @cesky.donator, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Congratulations @cesky.donator! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

@cesky.donator, thank you for supporting @steemitboard as a witness.

Here is a small present to show our gratitude
Click on the badge to view your Board of Honor.

Once again, thanks for your support!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge

Congratulations @cesky.donator! You received a personal award!

Thank you for the witness votes you made to support your Steem community and for keeping the Steem blockchain decentralized

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!