Giải thích về xác suất ngẫu nhiên qua ví dụ con xúc xắc

in #dlive5 years ago

Thumbnail

"Đã là trader thì buộc phải suy nghĩ theo xác suất, còn nếu không suy nghĩ theo xác suất thì không phải là trader"👍👍👍

Các bác thấy lời quote của em nghe kinh phết nhỉ😄😄😄. Đùa chứ em làm video này để cho các bác nào chưa hiểu về xác suất ngẫu nhiên là gì thì sẽ rõ ràng khái niệm này. Em lấy con xúc sắc làm ví dụ. Ngẫu nhiên có nghĩa là không biết được lần tung tiếp theo kết quả là gì, nhưng với số lượng lần tung đủ lớn thì xác suất xảy ra là có thể đoán được.✌️✌️✌️

"Để kiếm được tiền thì bạn không cần phải biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trên thị trường" - Mark Douglas (Trading in the zone)

My video is at DLive

Sort:  

Khakha ! Thích câu cuối của Mark Doulas!
Để ngẫm xem sao

Video này của ông anh Sơn Trần, rất phù hợp cho các anh em nào thích về các vấn đề liên quan xác xuất :D

Có lẽ ngày xưa học giỏi sát xuất thống kê chăng :)

ngày xưa mà học giỏi xác xuất thì bây giờ đã tươm rồi

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by longphibtc11 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got a 12.43% upvote from @brupvoter courtesy of @longphibtc11!

You got a 15.88% upvote from @oceanwhale With 35+ Bonus Upvotes courtesy of @longphibtc11! Delegate us Steem Power & get 100%daily rewards Payout! 20 SP, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500,1000 or Fill in any amount of SP Earn 1.25 SBD Per 1000 SP | Discord server

Congratulations @longphibtc11! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

mình mới tham gia bạn chỉ mình cách kiếm tiền với

Congratulations @longphibtc11! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!