THE WAR: Watch the Water [eng/срп] РАТ: Чувајте се воде

in Deep Dives2 years ago (edited)

WTW-lighter.jpg
Source / Извор: The Dr. Ardis Show


There is a viral video on the Internet entitled ‘Watch the Water’, in which Stew Peters leads a conversation with Dr. Bryan Ardis, who establishes an interesting connection between Coronavirus Hoax and the eternal struggle between good and evil…


I have to admit that this story, despite all the arguments (and there are some, you will see), looks like a shameless propaganda campaign of ArdisLabs products. Then why do I mention it at all? Because the idea presented in that video – the idea of water poisoning – is extremely dangerous and very easy to achieve. But before we continue, look first at what Dr. Ardis has to say:

Постоји на Интернету виралан видео под насловом ‘Чувај се воде’, у коме Стју Питерс води разговор са др Брајаном Ардисом, који успоставља занимљиву везу између коронапреваре и вечне борбе добра и зла…


Морам признати да ми ова прича упркос свим аргументима (а има их, видећете), и даље личи на бесрамну пропагандну кампању производа АрдисЛабс-а. Зашто га онда помињем? Зато што је идеја изложена у том видеу – идеја тровања преко воде – изванредно опасна и врло лако остварљива. Али пре него што наставимо, погледајте најпре шта др Ардис има да каже:


Duration / Трајање: 59:37

WTW-2022-04-16_224325.jpg

Клик на овај линк за видео са титлом на српском језикуYou may or may not believe his story, but there is no doubt that water is the best way to wage biological warfare and eliminate large sections of the population. The Russian army in Ukraine came into possession of documentation that confirms that. The Ministry of Defense of the Russian Federation published documents with the names of those responsible for numerous violations of the Convention on the Prohibition of Biological Weapons, experiments on the mentally ill in Kharkov, as well as research on pathogens transmitted to potential enemies: migratory birds, Turkish drones with canisters for aerosol spraying and – across watercourses!

“Under the control of American scientists, Ukrainian experts systematically took water samples from a number of large Ukrainian rivers, including the Dnieper, Dniester, Danube, and the North Crimean Canal to determine the presence of particularly dangerous pathogens, including cholera, typhoid, hepatitis A and E. draw conclusions about the possibility of their spread by water”

“Last January, 37 residents of Nikolaev were hospitalized with jaundice, prompting local police to launch an investigation into suspected ‘deliberate infection with the human immunodeficiency virus and other incurable diseases.’

Three years ago, more than 100 people in that same city fell ill with cholera. In both cases, it was assumed that the cause was contaminated drinking water.

Back in the summer of 2017, 60 people were hospitalized with Hepatitis A in Zaporozhye – the cause of that outbreak remains unknown. In Odessa region, 19 children had the same diagnosis, while in November 2017, 27 cases were registered in Kharkov. The virus was discovered in potable water.”


For readers from the Serbian-speaking area, here is a brief explanation of what biological warfare is:

Можете веровати у његову причу или не, али нема сумње да вода представља најбољи начин за спровођење биолошког рата и елиминацију великих делова популације. Руска војска у Украјини дошла је у посед документације која то потврђује. Министарство одбране Руске Федерације објавило је документе са именима одговорних особа за бројна кршења Конвенције о забрани биолошког оружја, за експерименте над душевним болесницима у Харкову, као и истраживање начина преноса патогена на територију потенцијалног непријатеља: преко птица селица, преко турских дронова са резервоарима за распршивање аеросола и – преко водотокова!

„Украјински стручњаци су под контролом америчких научника систематски узимали узорке воде бројних великих украјинских река, укључујући Дњепар, Дњестар, Дунав, као и Северно-Кримски канал како би утврдили присуство нарочито опасних патогена, укључујући узрочнике колере, трбушног тифуса, хепатитиса А и Е и извукли закључке о могућности њиховог ширења воденим путем“

„Прошлог јануара, 37 становника Николајева је хоспитализовано са жутицом, што је навело локалну полицију да покрене истрагу о сумњи на „намерну инфекцију вирусом људске имунодефицијенције и другим неизлечивим болестима.

Пре три године више од 100 људи у том истом граду оболело је од колере. У оба случаја претпостављено је да је узрок контаминирана вода за пиће.

Још у лето 2017. у Запорожју је хоспитализовано 60 људи са хепатитисом А – узрок те епидемије остаје непознат. У Одеској области исту дијагнозу имало је 19 деце, док је у новембру 2017. године у Харкову регистровано 27 случајева. Вирус је откривен у води за пиће.


За читаоце са српског говорног подручја ево кратког објашњења шта је све биолошки рат:


Duration / Трајање: 2:06

Biolosko oruzje-694d07.jpg


I recently sent a text (in Serbian) about the privatization of the Institute for Water Management ‘Jaroslav Černi’, the reference institution for water control in Serbia. This practically means that this kind of crime – this kind of hybrid warfare – can now be carried out in Serbia without a trace and without anyone’s responsibility.

And I am afraid that people will not be awakened by that truth, but only by great suffering…Недавно сам послао текст о приватизацији Института за водопривреду ‘Јарослав Черни’, референтне институције за контролу воде у Србији. То практично значи да је овакав злочин – овакав вид хибридног рата – сад могуће спровести у Србији без трагова и без било чије одговорности.

И бојим се да људе неће пробудити та истина, него тек велико страдање…Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце


* * *

THE WAR — step by step:

РАТ из угла Никите Михалкова (Serbian)

THE WAR: Of the nature of Evil [eng/срп] РАТ: О природи зла

THE WAR: Neocortical war [eng/срп] РАТ: Неокортикални рат

THE WAR: Is Poland Next? [eng/срп] РАТ: Да ли је Пољска следећа?

THE WAR: Collective Nervous Breakdown [eng/срп] РАТ: Колективни нервни слом

BITCOIN: Russia Returns to Gold! [eng/срп] БИТКОИН: Русија се враћа злату!

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

March 24th 1999 – NATO Aggression on FRY [eng/срп] 24. март 1999 – НАТО напада СРЈ

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

THE WAR: The Demon Seed [eng/срп] РАТ: Демонско семе

THE WAR: Global corporations go full Nazi mode [eng/срп] РАТ: Глобалне корпорације откривају нацистичко лице

THE WAR: Geopolitics of Ukraine [eng/срп] РАТ: Геополитика Украјине

Коронапревара и биолабораторије у Србији (Serbian)

THE WAR: The day NATO cease to exist [eng/срп] РАТ: Дан кад је НАТО престао да постоји

THE WAR: Biological War [eng/срп] РАТ: Биолошки рат

THE WAR: Fighting Censorship [eng/срп] РАТ: Борба против цензуре

THE WAR: Choosing Sides [eng/срп] РАТ: Бирање стране

THE WAR: Truth as the First Casualty [eng/срп] РАТ: Истина као прва жртва

BREAKING: Russia starts special military operation in Ukraine [eng/срп] УДАРНО: Русија започела специјалну војну операцију у Украјини

THE WAR: Sport is War [eng/срп] РАТ: Спорт је рат

THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор

THE WAR: A Psychopath Contest [eng/срп] РАТ: Конкурс за психопату

THE WAR Against Population [eng/срп] РАТ против популације

THE WAR: Demise of a ‘Civilization’ and the Great Reset [eng/срп] РАТ: Одумирање цивилизације и велико ресетовање

THE WAR: Propaganda [eng/срп] РАТ: Пропаганда

THE WAR… is Business [eng/срп] РАТ… је бизнис

THE WAR: 9/11 - Birthday of Terror/Industrial complex [eng/срп] РАТ: 11. септембар рођендан терористичко/индустријског комплекса

THE WAR: History of Fascism [eng/срп] РАТ: Историја фашизма

ХИБРИДНИ РАТ: Манипулација страхом (Serbian)

HYBRID WAR: Manipulation with Fear

Невидљиви рат (Serbian)

USA: The Force Lost

Revenge of the Empires or the Decentralized World

The Roots [eng/срп] Корени

AI Against Humanity

Creating a Fake Reality

Hypocrisy as a Prelude to a Hot War

USA: Falling Apart…

An American Gulag


* * *

Sport is Politics:

THE WAR: Use of Sports in a Hybrid War

Football Leaks Affair

Novak Djokovic’s Blood Money

WORLD CUP: Sport IS Politics

Doping in Sports — Hiding the Truth Much Worse Than Doping Itself!

The Last Revolution (Part 5)

Olympism and Fascism

The Great Olympic Swindle


* * *

Archive of texts:

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2020) (30–38)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2019) (14–29)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2018) (1–13)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

There are major issues with that whole piece. Here is where much of it is broken down:

https://yummy.doctor/video-list/watch-the-snakes-discernment-time-again-truthers/

I was afraid @amaterasusolar, that the video itself will draw more attention than the text with my point…

I was just offering an alternative view on the vid. Indeed, water can be used - just not with "deadly viruses" because They don't exist, nor with "snake venom" as that is not a poison unless injected.

Things like bacteria, fungii, molds, etc., are great for such an agenda, but "viruses" are a complete Rockefeller scam.

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 101 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
15