8th Season of Polish League Actifit (#POLIAC) Introduction + Day 1 Schedule

in POLIAC8 months ago
Authored by @@browery

08-01.png

The tournament started from a modest local rivalry of Polish users of the application; with time, it grew to other countries and continents, and season 8 is a fully global tournament because we have participants from all continents. Like the last puzzle in this puzzle, South America has joined; I welcome all participants, new and old. Good luck!!!

Turniej zaczynał od skromnej lokalnej rywalizacji polskich użytkowników aplikacji, z czasem rozrastał się na inne kraje i kontynenty, a 8 sezon jest w pełni światowym turniejem, bo mamy uczestników z wszystkich kontynentów. Jako ostatni puzzel w tej układance dołączyła Ameryka Południowa, witam wszystkich uczestników tych nowych i tych starych. Powodzenia!!!

As announced, the eighth season of #POLIAC is back sooner than usual; I hope the two weeks were enough for you to rest and catch your breath. As usual, in the meantime, my colleagues @merthin (aka @macfit) and @racibo (aka @poprzeczka) have provided you with some high-level competition; most of the #POLIAC participants are familiar with the Actifit competitions run in a different form, and if you haven't heard about these games yet, be sure to check out the profiles of @macfit and @poprzeczka. The free adverts corner is over; it's time to get down to some real competition.

Zgodnie z zapowiedzią ósmy sezon #POLIAC wraca szybciej niż zwykle, mam nadzieję, że dwa tygodnie wystarczyło wam na odpoczynek i złapanie oddechu. Jak zwykle w międzyczasie moi koledzy @merthin (aka @macfit) i @racibo (aka @poprzeczka) zapewnili wam co nieco rywalizacji na wysokim poziomie, większość z uczestników #POLIAC dobrze zna prowadzone w innej formie rywalizacje Actifit, a jeżeli nie słyszeliście jeszcze o tych zabawach to koniecznie zajrzycie na profile @macfit i @poprzeczka. Koniec kącika darmowych reklam, pora zająć się prawdziwą rywalizacją.

The rules of the tournament remain unchanged. In the first and second league, there are 16 participants each; in the third league, there are 20 participants who will compete in duels every day for 30 days (third league 36 days). The duel winner receives 3 points and the loser receives zero points. In the event of a tie, each receives 1 point. The competition schedule has been generated and can be found below in the links.

Zasady turnieju pozostają bez zmian. W pierwszej i drugiej lidze rywalizuje po 16 uczestników, w trzeciej rywalizuje 20 uczestników, którzy codziennie przez 30 dni (trzecia liga 36 dni) będą rywalizować w pojedynkach każdy z każdym. Zwycięzca pojedynku otrzymuje 3 pkt, a przegrany zero. W przypadku remisu każdy otrzymuje po 1 pkt. Terminarz rozgrywek został wygenerowany i znajdziecie go poniżej w linkach.

As in previous seasons, there is no entry fee to participate; the prize pool for the next season is collected during the season; however, if anyone would like to contribute to the prize pool, it is as always welcome. I will be donating 90 HBD and 111000 AFIT to the prize pool from my side. The prize pool will be distributed as follows:

Podobnie jak w poprzednich sezonach udział w rozgrywkach jest bez żadnych opłat wpisowych, pula nagród do kolejnego sezonu zbierana jest w trakcie trwania tego sezonu, jednakże gdyby ktoś chciał dorzucić się do puli nagród to jest to jak zawsze mile widziane. Ze swojej strony przekaże do puli nagród 90 HBD i 111000 AFIT. Pula nagród zostanie rozdzielona w następujący sposób:

#POLIAC 8.1.png

In each round, the users with the best score from each of the three leagues and the losers with the best score will each receive 100 AFIT. Additionally, there will be a bonus for 100% attendance, i.e. each participant who posts 30 (36 in the third league) Actifit reports during the tournament will receive 1000 AFIT

W każdej kolejce użytkownicy, z każdej z trzech lig, którzy uzyskają najlepszy wynik oraz przegrani z najlepszym wynikiem otrzymają każdorazowo 100 AFIT. Dodatkowo będzie premia za 100% frekwencję, czyli każdy uczestnik, który opublikuje w czasie trwania turnieju 30 (w trzeciej lidze 36) raportów Actifit otrzyma 1000 AFIT.

The two worst participants in leagues 1 and 2 will be relegated to the lower leagues 2 and 3. In their place, the two best participants from the 2nd and 3rd league are promoted to the 1st and 2nd league, respectively.

Dwóch najgorszych uczestników w 1 i 2 lidze spada do niższej ligi, odpowiednio 2 i 3 ligi. Na ich miejsce awansuje dwóch najlepszych uczestników z 2 i 3 ligi, odpowiednio do 1 i 2 ligi.


POLIAC 8.1

The last two seasons have shown that competition in the first league can be exciting from the first round to the very end. The championship title is defended by @bucipuci, there are countless contenders for the title, and on top of that, the spring encourages them to be more active. In the first league, @mushanov debuts, who played in the third league two seasons ago, and now will fight with the best. @dirkzett has returned to the first division after one season, which he spent in the second division at his request. Last season proved to him that his place is among the best.

[POL] Ostatnie dwa sezony pokazały, że rywalizacja w pierwszej lidze może być emocjonująca od pierwszej kolejki do samego końca. Tytułu mistrzowskiego broni @bucipuci, pretendentów do tytułu jest bez liku, a na dodatek wiosna zachęca do większej aktywności. W pierwszej lidze debiutuje @mushanov, który dwa sezony temu grał w trzeciej lidze, a teraz będzie walczył z najlepszymi. @dirkzett wrócił do pierwszej ligi po jednym sezonie, który spędził w drugiej lidze na własne życzenie. Myślę, że ostatni sezon udowodnił mu, że jego miejsce jest wśród najlepszych.

Round 12022-04-15
@ilodz24hd@mushanov
@ptaku@flaxz
@bucipuci@manuvert
@cezary-io@dirkzett
@mariya36@matthew1
@merthin@cryptospa
@sk1920@browery
@venan@practicaleric

Already in the first round, we have a hit of @bucipuci vs. @manuvert, hopefully @manuvert has healed his injury and will join the fight 100%.

[POL] Już w pierwszej rundzie mamy szlagier @bucipuci vs. @manuvert, mam nadzieję, że @manuvert wyleczył kontuzję i włączy się na 100% do walki.

POLIAC 8.1 Schedule
Ranking table for POLIAC 8.1


POLIAC 8.2

The competition in the second league has been very conservative for the past few seasons. Last season, @roger5120 and @danmaruschak were promoted from the third league, but @roger5120 withdrew from #POLIAC, and as a result, her place was taken by @dragokazo, who was third in the seventh season. I think these two rookies will be the favourites to compete. Due to the withdrawal of @zimnaherbata from the competition and the inactivity of @masoom for a long time, no one dropped from the second league; that is the second time @romualdd retained his place at the green table, to three times a play.

[POL] Rywalizacja w drugiej lidze od kilku sezonów jest bardzo zachowawcza. W ostatnim sezonie awans z trzeciej ligi wywalczyli @roger5120 i @danmaruschak, ale @roger5120 wycofała się z #POLIAC, w związku z czym jej miejsce zajął trzeci w siódmym sezonie @dragokazo. Myślę, że ta dwójka debiutantów być faworytami rywalizacji. W związku z wycofaniem się z rywalizacji @zimnaherbata oraz brakiem aktywności od dłuższego czasu @masoom nikt nie spadł z drugiej ligi, czyli po raz drugi przy zielonym stoliku utrzymał się @romualdd, do trzech razy sztuka.

Round 12022-04-15
@homesteadlt@krakonos
@pjansen@davidthompson57
@kiel91@ykretz.sports
@danmaruschak@asia-pl
@racibo@notak
@ziabutt3836@stefannikolov
@dragokazo@davidesimoncini
@romualdd@sandraa1

POLIAC 8.2 Schedule
Ranking table for POLIAC 8.2


POLIAC 8.3

It turned out that I sent out too many invitations than I had places available, I couldn't refuse anyone who expressed a desire to participate in the tournament, so in the third league we have 20 participants, including 9 newcomers: @allonyx.ngs from Colombia, @chichi18 from Brunei Darussalam, @cindee08 from the Philippines, @dejan.vuckovic in a cycling trip, @fredkese from Ghana, @ghostlybg from Bulgaria, @nanie.lilla from Colombia, @new.things from Australia and @pinkhub from the Philippines. In the first rounds, we will have the opportunity to get to know each other better. With so many new entrants, it's hard to pinpoint any favourites.

[POL] Okazało się, że wysłałem za dużo zaproszeń niż miałem miejsc do dyspozycji, nie potrafiłem odmówić nikomu, kto wyraził chęć udziału w turnieju, dlatego w trzeciej lidze mamy 20 uczestników, w tym 9 nowych: @allonyx.ngs z Kolumbii, @chichi18 z Brunei Darussalam, @cindee08 z Filipin, @dejan.vuckovic w rowerowej podróży, @fredkese z Ghany, @ghostlybg z Bułgarii, @nanie.lilla z Kolumbii, @new.things z Australii i @pinkhub z Filipin. W pierwszych rundach będziemy mieli okazję lepiej się poznać. Jak zwykle przy tak dużej liczbie nowych uczestników trudno wskazać faworytów.

Round 12022-04-15
@nanie.lilla@allonyx-ngs
@trezzahn@martusamak
@silvertop@chichi18
@cindee08@fredkese
@markhodge@kwsnomzys
@ghostlybg@atongis
@pinkhub@axel-mccornstack
@dejan.vuckovic@awah
@new.things@titusfrost
@elizabethbit@liftslikealady

POLIAC 8.3 Schedule
Ranking table for POLIAC 8.3

Piotr A. Marszalek.png

Sort:  

A privilege to be here. Thanks @poliac. This is going to be fun. 😍

The Winner of League One gets free admission (w/o qualifiers) into @macfit Champions League, Season 9.

!ALIVE
!HBIT

@poliac! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @merthin. (1/10)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

What's HBIT?
Success! You mined .9 HBIT and the user you replied to received .1 HBIT on your behalf. mine | about | wallet | market | tools | discord | community | <><


The rewards earned on this comment will go directly to the person sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.

I never thoughts team ph will be here. We're Proud Philippians to those people who are on there. You guys are so working hard to reach this point. I'm happy to see you guys doing well, we hope to see you guys in there again hehe...

I can't try this for now because i'm currently busy of school, but maybe soon i'll this i think this would be fun goal.

Thanks. Always newcomers are warm welcomes.

Thanks for the invite, looks exciting and fun, can't wait to see how I go

Looking forward to another season! 😀 👍

Welcome to the new comers!

Awesome! Thanks for your hard work.. Looks like a nice competition !1UP

Don-1UP-Cheers-Cartel-250px.png

You have received a 1UP from @falcout!

The following @oneup-cartel family members will soon upvote your post:
@sports-curator, @vyb-curator, @pob-curator, @neoxag-curator, @pal-curator
And they will bring !PIZZA 🍕

Learn more about our delegation service to earn daily rewards. Join the family on Discord.

Hey, thanks for setting this up once again, great to start on yet another season! But that's a very tough match to start with!
!ALIVE

@poliac! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @manuvert. (1/10)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

It's going to be a tough season, we'll see if I can get through it.
Thanks @poliac for the organization and all the effort

Let's go!!! 😀😀😀

@tipu curate 4

Great ! Happy to be there again ! !LUV

Looking forward to it! 😁

From my side, the start will be very slow :-).
What will be in the middle and at the end of the season will be seen :-)
!hivebits
!BEER

What's HBIT?
Success! You mined .9 HBIT and the user you replied to received .1 HBIT on your behalf. mine | about | wallet | market | tools | discord | community | <><


Hey @poliac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Do you want to win SOME BEER together with your friends and draw the BEERKING.

thx broh for this opportunity, I am very happy and motivated.
!PIZZA

PIZZA!

PIZZA Holders sent $PIZZA tips in this post's comments:
@allonyx.ngs(1/5) tipped @poliac (x1)

Please vote for pizza.witness!

Looking forward to it. Can't wait