Around The World: Challenge - #25/4

in Liketu6 months ago


atw1.gif(Google translate from Czech)

Ono se lehce řekne: „Budu pořádat soutěž.“ Někdy ale nastanou komplikace a to je pak o plno práce postaráno.
It's easy to say: "I'm going to organize a competition." But sometimes complications arise and that takes care of a lot of work.


Vítejte u vyhlášení dvacátého pátého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the twenty-fifth round of the photo contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Zrovna dnes jsem dořešil technický problém s jednou soutěžní fotografií, kterou budu v sobotu předkládat porotě.
Nezobrazoval se mi spodní okraj fotografie a nepomohlo ani vyčištění a aktualizace prohlížeče. Vyzkoušel jsem zobrazení jak na peakd.com, tak na ECENCY a nakonec i na hive.blog. Nic nepomohlo. Až před malou chvílí se mi konečně inkriminovaná fotografie zobrazila správně na peakd.com. Už jste někdy takový problém řešili?

V každém případě to pro mne znamená, že musím pečlivě vše prohlížet, abych někoho z vás „nepoškodil“ u poroty nekvalitní fotografií.
Just today I solved a technical problem with one competition photo, which I will present to the jury on Saturday.
I couldn't see the bottom of the photo and cleaning and updating the browser didn't help either. I tried displaying on both peakd.com and ECENCY and finally hive.blog. Nothing helped. It wasn't until a while ago that I finally got the incriminating photo displayed correctly on peakd.com. Have you ever dealt with such a problem?

In any case, this means for me that I have to look at everything carefully, so as not to "damage" any of you at the jury with low-quality photos.

atw2.png

Vraťme se však k soutěži. Mohu napsat, že na nedělním výletu s ATW uvidíme pár nových destinací. Také mohu napsat, že konkurence v kvalitě vašich fotografií je velice vysoká.

Tím vás nechci „odradit“ od účasti na soutěži. Naopak. Chci vás více motivovat k pořizování kvalitních fotografií ze zajímavých míst ve vašem okolí :-).

Na severu podzim, na jihu jaro a uprostřed „věčné léto“.
Každá oblast s jinými světelnými podmínkami a počasím. Je to pro vás výzva, kterou tato soutěž dovede ocenit.
Jen za necelou polovinu tohoto ročníku soutěže bylo soutěžícím na výhrách vyplaceno více jak 100 HBD. Má někdo zájem být dalším příjemcem odměny?
Pak tedy foťte a posílejte své fotografie do soutěže :-).
But let's get back to the competition. I can write that we will see a few new destinations on Sunday's trip with ATW. I can also write that the competition in the quality of your photos is very high.

I don't mean to "dissuade" you from participating in the contest. On the contrary. I want to motivate you more to take quality photos of interesting places in your surroundings :-).

Autumn in the north, spring in the south and "eternal summer" in the middle.
Each area with different light conditions and weather. It is a challenge for you that this competition can appreciate.
In just under half of this year's competition, more than 100 HBD were paid out to contestants for winnings. Anyone interested in being the next reward recipient?
Then take pictures and send your photos to the competition :-).

atw2.png
Rules.

 • use the #aroundtheworld tag only on a single competition photo article
 • iinsert the link to the article with the competition photo in the comments section of this article!
 • The competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
 • Only one photo from each competitor will be included in the competition
 • If your article contains more than one photo, please tag (eg "this is a contest photo") the photo you want to place in the contest
 • Only photos showing places in your area or places from your holiday have a chance to choose
  (kitchens or gardens are interesting but not for this competition)


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community on a special channel #around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not include links to competition photos in the #around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!


Prizes for the winners.

First prize ... 1.5 HBD
Second prize ... 1 HBD
Third prize ... 0.6 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First prize ... 100 AFIT
Second prize ... 60 AFIT
Third prize ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

 • použít značku #aroundtheworld pouze na jediném článku se soutěžní fotografií
 • vložit odkaz na článek se soutěžní fotografií do sekce komentářů k tomuto článku!
 • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
 • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího
 • pokud bude váš článek obsahovat více fotografií, označte slovy (např. „toto je fotografie do soutěže“) fotografii, kterou chcete umístit do soutěže
 • šanci na výběr mají jen fotografie zobrazující místa ve vašem okolí nebo místa z vaši dovolené
  (kuchyně nebo zahrádky jsou zajímavé ale ne pro tuto soutěž)


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na discordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)

Ceny pro vítěze.

První cena ... 1.5 HBD
Druhé cena ... 1 HBD
Třetí cena ... 0.6 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.Pokud jste dočetli až sem, tak vás musím pochválit. Pravidla znáte. Je na vás, jestli se jimi budete řídit. Upozorňuji však, že nedodržení pravidel je stejné, jako by jste se soutěže vůbec nezúčastnili.
If you have read this far, I must praise you. You know the rules. It's up to you to follow them. However, please note that non-compliance is the same as if you did not participate in the competition at all.


atw.png
logo for @tazi created by @xlisto

linka.png
logo for the Czech and Slovak community on Hive created by
@pavelsku
atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 3.11.2023 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 2023/11/03 at 20:00 CET
Sort:  

Ahoj, tak posílám jeden pražský podzim, jako malovaný:
https://peakd.com/hive-193552/@godfish/actifit-godfish-20231102t205540519z

Vidím, že obrázky na Ecency opět zlobí, ale na Peakd to vypadá v pohodě :)

Nějak si s tím poradím :-)

Píšu v podstatě z porodnice, tak jen stručně: jinonický Asuán

https://hive.blog/hive-127788/@phortun/appreciate-beauty-of-nature-with-phortun-round-193

Fotku posílám na mail ;)

Obrázek došel v pohodě.

Teď teprve nastanou ty radostné starosti :-). Držím palce, ať je vše v pořádku.