Aster, dahlia, chrysanthemum ... Айстра, жоржина, хризонтема...

in Always a Flower3 months ago (edited)

Hello, dear readers!
It's mid-October. It got colder. Often the mornings are shrouded in fog, and in the afternoon it rains. It gets warmer during the day. The sun comes out of the clouds. The rays are bright but not as hot as in summer. On trees, the leaves change color. I love walking in the park and watching the leaves fall at my feet.

Привіт, дорогі читачі!
На дворі середина жовтня! Стало прохолодно. Часто ранки бувають окутані туманом, а вдень падає дощ. Вдень стає тепліше. З за хмар виходить сонечко. Промені яскраві але вже не такі гарячі як влітку. На деревах листя змінює кольори. Я люблю гуляти парком і дивитися як листя падає під ноги.

IMG_20201015_125751.jpg

IMG_20201106_131819.jpg

I sit under a tree and look through the branches at the sky. Multicolored leaves rustle and inspire calm.

Я сідаю під деревом і дивлюся крізь віти на небо. Різнокольорове листя шелестить і навіює спокій.

20211018_160436.jpg

Here in Italy, many different flowers bloom. I am especially happy when I see roses. I approach the bush and look at these beautiful flowers with silky petals and delicate aroma.

Тут, в Італії цвіте ще багато різних квітів. Особливо я тішуся коли бачу троянди. Я підходжу до куща і розглядаю ці чудові квіти з шовковистими пелюстками і тонким ароматом.

20211016_135550-COLLAGE.jpg

It is nice to admire the impeccable beauty of the rose, which gives us its flowers until late autumn.

Приємно милуватися бездоганною красою троянди, яка дарує нам свої квіти до пізньої осені.

FB_IMG_1634666435719.jpg

20210506_185326.jpg

20210506_084118.jpg

Red, pink, yellow ... these are beautiful flowers that are a symbol of love. The rose is rightly called the queen of flowers.

Червоні, рожеві, жовті... це чудові квіти , що є символом кохання. Троянда по праву названа королевою квітів.

20210517_084712.jpg

What an extraordinary rose flower looks after the rain! A drop of water is hidden between the leaves, like a beautiful pearl and sparkles in the sun with all the colors of the rainbow.

Як надзвичайно виглядає квітка троянди після дощу! Краплина води заховалася між листками, неначе прекрасна перлина і виблискує на сонці всіма кольорами веселки.

20211019_201709-COLLAGE.jpg

I really like taking pictures of these beautiful flowers and taking selfies.

Я дуже люблю фотографувати ці чудові квіти і робити селфі.

FB_IMG_1606663198590.jpg

The rose flower, covered with snow, looks incredible. But sorry for this frozen flower that reminds me of summer.

Квітка троянди, покрита снігом виглядає неймовірно. Але шкода цієї замороженої квітки, яка нагадує мені про літо.

20211008_154712.jpg

20211011_130453.jpg

Rose fruits also look good in autumn. It was as if drops of blood had frozen on the branches. In winter, birds will come to eat them. And they are really delicious!
I collected rose fruits, dried them and made nutritious tea in winter.

Плоди троянди також гарно дивляться восени. Ніби краплинки крові застигли на гілках. Взимку прилетять птахи щоб поласувати ними. І вони справді смачні!
Я збирала плоди троянди, висушувала їх і взимку готувала поживний чай.

IMG_20200918_155918.jpg

Autumn is associated with the flowering of dahlias. Dahlia is the real queen of the autumn garden!

Осінь в мене асоціюється з цвітінням жоржин. Жоржина це справжня королева осіннього саду!

IMG_20200918_155924.jpg

I often remember our flower garden in front of our house in Ponikva. My mother always planted dahlias in the spring. Dahlia tubers were carefully stored in the winter in the basement. My mother was always happy to share varieties of her dahlias and buy new ones.

Я часто згадую наш квітник перед нашою хатою в Поникві. Мама завжди навесні садила жоржини. Бульби жоржин бережливо зберігалися взимку в підвалі. Мама завжди радо ділилася сортами своїх жоржин і купувала собі все нові і нові.

IMG_20200919_181137.jpg

IMG_20200919_181147.jpg

IMG_20200919_181059.jpg

In autumn, the eyes diverge from the variety of asters and chrysanthemums. Their flowers are like balls with many leaves. My daughter @nadin-zakrevska is now a real hostess on our estate in Ponikva. And in the spring he plants seedlings of various asters.

Восени очі розбігаються від різноманіття айстр і хризонтем. Їхні квіти подібні до кульок з безліччю листочків. Моя дочка @nadin-zakrevska тепер справжня господиня в нашому маєтку в Поникві. І навесні висаджує розсаду різноманітних айстр.

IMG_20200919_181126.jpg

There are chrysanthemums with small flowers. They are not afraid of frost and can spend the winter in their city, just covered with dry leaves. And varietal chrysanthemums are afraid of frosts and they must be dug out of the flower garden and transplanted into large buckets. We have always had many such chrysanthemums on the porch that wintered in this way. And when spring came, my mother transplanted them into the open ground.

Є хризонтеми з дрібненькими квітами. Вони не бояться морозів і можуть зимувати на своєму місті, просто прикриті сухим листям. А сортові хризонтеми бояться морозів і їх обов'язково треба викопувати з квітника і пересаджувати у великі відра. В нас завжди в ганку було багато таких хризонтем, що зимували таким чином. А коли приходила весна, мама пересаджувала їх на відкритий грунт.

20211019_204405-COLLAGE.jpg

IMG_20201018_161718.jpg

IMG_20201018_161653.jpg

It is especially nice to feel the delicate and light aroma of dahlias after rain. The color of dahlias is pale yellow or orange. And purple, white, purple, lilac… And white, light green, light pink and, of course, red.

Особливо приємно відчувати ніжний та легкий аромат жоржин після дощу. Колір жоржин буває ніжно-жовтим або жовтогарячим. А ще фіолетовим, білим, ліловим, бузковим… А ще білим, салатовим, ніжно-рожевим і звісно, червоним.

IMG_20201018_161755.jpg

IMG_20201018_161814.jpg

20211019_230218-COLLAGE.jpg

Aster, dahlia, chrysanthemum ... wonderful names for autumn flowers ... as if exquisite female names ... aster, dahlia, chrysanthemum ...

Айстра, жоржина, хризонтема... чудові назви для осінніх квітів... ніби вишукані жіночі імена... айстра, жоржина, хризонтема...

Sort:  

Чудова робота!

Congratulations @rosanna-brava! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 3750 upvotes.
Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Flowers are the expression of maximum splendor of the plant world. They transmit such a good vibe that it is impossible not to feel happy near them. This collection of photos you have brought is great. Thanks for sharing it. Regards.

All photos were taken by me personally at home in Ukraine, Poland and Italy. Thank you !
Всі фотографії зроблені мною особисто дома в Україні, Польщі і Італії. Дякую вам !