Bachkovo Monastery

in Architecture+Design2 years ago (edited)

Hello friends, today I will show you one of the most beautiful monasteries in Bulgaria, namely the Bachkovo Monastery. The monastery was created in the mountain deliberately with the aim of its difficult capture during the war. It is surrounded by three high peaks in the mountain. It is strategically located on the the high place in the area, leaving it with a single entrance, it remains difficult to capture to this day. During the Turkish slavery, the monastery was partially destroyed. Later it was restored and reconstructed in its original form.

Здравейте приятели,днес ще ви покажа един от най красивите манастири в България,а именно Бачковския манастир.Манастира е създаден в планината умишлено с цел по трудното му превземане по време на война.Заобиколен е от три високи върха в планината.Разположен стратегически на най високото място в областта, оставяйки му един единствен вход,тои си остава трудно превземяем и до днес.По време на турското робство манастира е бил частично разрушен.По късно бива възстановен и реконструиран във първоначалният си вид.

img_0.3086450571997612


It is located deep in the Rhodope Mountains. The monastery is more than 900 years old. When you visit it, prepare to go back 9 centuries in time. The monastery is located on a high hill in the Rhodope Mountains. It consists of several smaller temples, the main church and the monastic part where the monks live. It is built mainly of natural stone and wood.

Той се намира дълбоко в Родопа планина.Манастира е на повече от 900 години.При посещението му се пригответе да се върнете 9 века назад във времето.Манастира е разположен на висок хълм в Родопа планина.Състои се от няколко по малки храма, главната църква и монашеската част където живеят монасите.Изграден е предимно от естествен камък и дърво.Well maintained and renovated, while preserving its ancient architecture. As soon as we cross the threshold, we are greeted by this massive lamp. It is made of copper and steel. Its masterful craftsmanship cannot be missed.

Добре поддържан и реновиран, като същевременно е запазена старинната му архитектура.Още с прекрачването на прага ни посреща този масивен светилник.Изработен е от мед и стомана.Майсторската му ръчна изработка не може да бъде подмината.![](


The monastery has several rooms for liturgies, which turned out to be quite cozy, bright and modern to my surprise, considering how old this building is. And here notice the emphasis is mainly on natural materials such as stone and wood.

Манастира разполага с няколко зали за литургии, които се оказаха доста уютни,светли и модерни за мое учудване имайки в предвид колко стара е тази сграда.И тук забележете е наблегнато главно на естествените материали като камък и дърво.
One of the many fountains around the courtyard of the monastery. Another work of art. Again stone, marble and metal.

Една от многото чешми из двора на манастира.Поредното произведение на изкуството.Отново камък, мрамор и метал.

Each figure of the fountain has its own symbolism. The dove symbolizes peace, love, hope and faith. The fish is associated with the rebirth of the soul and the power of water, and water as we know is life. The figure of the hand symbolizes God's presence in this holy place. Everyone has choice of where to drink.

Всяка фигура от чешмата има своята символика.Гълъбът символизира мирът, любовта, надеждата и вярата.Рибата се свързва със прераждането на душата и силата на водата,а водата както знаем е живота.Фигурата на ръката символизира божието присъствие на това свято място.Всеки има избор от къде да отпие.


Here are the monastic premises, where the monks have lived for many years. As you can see from the photos, wood is the main element of their construction.

Ето и монашеските помещения , където монасите живеят от дълги години.Както се вижда от снимките дървото е главен елемент от изграждането им.


And now we will peek into the main church of the monastery to show you the hand-painted icons and murals on the ceilings and walls of the church. Huge, heavy and impressive lanterns and chandeliers descend from the ceilings.

А сега ще надникнем във главната църква на манастира за да ви покажа ръчно изрисуваните икони и стенописи по таваните и стените на църквата.От таваните се спускат огромни,тежки и впечатляващи светилници и полюлей.


It's like I'm in a museum, not an Orthodox temple. Every centimeter is hand-painted and shows a different part of the biblical story. Whatever I say will be little for this impressive human creation. High altars with richly decorated gold ornaments.

Сякаш се намирам във музей,а не във православен храм.Всеки сантиметър е изрисуван ръчно и показва различна част от библейската история.Каквото и да кажа ще е малко за това впечатляващо човешко творение.Високи олтари с богато украсени златни орнаменти.


In the past, the monastery was inhabited by hundreds of monks who took care of all the people who built here. Today, there are very few people living here, but from what I saw, they definitely know how to manage and preserve their bequest.

В миналото манастира е бил обитаван от стотици монаси, които са се грижели за всичките построики тук.Днес живущите тук са много по малко,но по това което видях определено знаят как да стопанисват и запазят завещаното им.


The inner feeling of peace and harmony in the temples completely coincides with the beautiful gardens, flowers and trees that are located in the courtyard of the monastery.

Вътрешното усещане за мир и хармония във храмовете напълно съвпадат с красивите градини,цветя и дървета които се намират в двора на манастира.


I can't say that I liked the rush of people here. But this is a temple of God and many believers and pilgrims come. Right next to the monastery are the beautiful Bachkovo waterfalls. It's as if God's intervention is in every centimeter here.

Не мога да кажа че ми хареса навалицата от хора тук.Но това е божи храм и идват найстина много вярващи и поклонници.Точно до манастира се намират и красивите Бачковски водопади.Сякаш във всеки сантиметър тук има божия намеса.


That's all from me for today. Thank you for taking the time to read my post. If you like what I present you can follow me. Stay healthy and until next time.😃

Това беше всичко от мен за днес.Благодаря че отделихте време за поста ми.Ако ви харесват нещата които ви представям можете да ме последвате.Бъдете здрави и до следващия път.😃

Sort:  

Много е красиво 😍 Както отвън така и отвътре 😍 🇧🇬
!LUV

Да много интересно място 😃

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Hiya, @lizanomadsoul here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1653.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

The pop of colours in the picture warms my soul.
It's mesmerizing. The place is so peaceful and seems like an Architectural marvel.
Keep on sharing your experiences.

I'm glad you like it. Thanks for the support and positive rating.😀

Thanks for introducing that fantastic place! I have never been to Bulgaria, but that monastery is now on my must-visit list!

There are many similar places here, come to Bulgaria it is very beautiful. Check out my other posts and you will get an idea.😃

Thanks! I will! :)

Yes! I googled a little bit about Bulgaria after I read your post, and for sure there are many places to see!

Congratulations @diyan3973lenkov! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You published more than 40 posts.
Your next target is to reach 50 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

The Hive community is in mourning. Farewell @erikasue!
Level up your NFTs and continue supporting the victims of war
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

very nice monastery. Even though it has been built for a long time, it is still sturdy.

That areal view of the monastery is amazing! It is very noticeable because of its color.

Dear @diyan3973lenkov, we need your help!

The Hivebuzz proposal already got important support from the community. However, it lost its funding a few days ago and only needs a few more HP to get funded again.

May we ask you to support it so our team can continue its work this year?
You can do it on Peakd, ecency,

Hive.blog / https://wallet.hive.blog/proposals
or using HiveSigner.
https://peakd.com/me/proposals/199

Your support would be really appreciated.
Thank you!