Eindwerk hbo5 programmeren :: Lightbox

in #programmeren4 years ago

Logo
In vervolg op mijn vorige post.

Een van de eisen van de sponsor was een lightbox voor de galerij. Dit zorgde voor een groot probleem. Een lightbox wordt meestal ondersteund door een javascript library. Je vindt ze in alle geuren en kleuren online. Van de super complexe tot de heel simpele. Maar één probleem hebben ze allemaal. Ze zijn wat ze zijn en aanpassingen worden niet gemakkelijk gemaakt.

We zitten met een selectie van foto’s en we willen dit graag doortrekken in de lightbox. Dit geeft een groot probleem. Ik zit met data (geselecteerd – niet geselecteerd – vastgelegd) die ik visueel wil weergeven in de lightbox. De klanten moeten in dit gegeven ook de selectie – deselectie kunnen maken.

Omdat data doorgeven van php naar javascript niet op een duidelijke manier kan. En de libraries van deze lightboxen niet snel aan te passen zijn. Heb ik zitten zoeken naar een oplossining.

De oplossing is een “css lightbox”. Dit heeft het probleem opgelost. Dit zorgt ervoor dat we nu met enkel css de lightbox kunnen openen. Hierdoor kunnen we nu met php bijkomende informatie meegeven en verwerken mits het gebruik van JQuery – Ajax.

Eindwerk van PJC

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ZoeF from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Hi @zoef!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 3.824 which ranks you at #4676 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 4 places in the last three days (old rank 4672).

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 203 contributions, your post is ranked at #168.

Evaluation of your UA score:
  • You're on the right track, try to gather more followers.
  • The readers appreciate your great work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server