StarX 1.0.0 - Trình duyệt khiêu dâm miễn phí cho Android

in #starx4 years ago (edited)


starx-steemit.png

StarX 1.0.0 - Trình duyệt khiêu dâm miễn phí cho Android

Duyệt tự do hàng ngàn hình ảnh khiêu dâm một cách dễ dàng bằng StarX starx-1.0.0.apk

StarX chứa nội dung tình dục rõ ràng. Chỉ sử dụng ứng dụng này nếu bạn đã đạt đến độ tuổi hợp pháp cho nội dung khiêu dâm.

Cài đặt StarX 1.0.0 cho Android

Yêu cầu Android 2.2 trở lên. Cài đặt từ 'Nguồn không xác định' phải được bật.

Tính năng, đặc điểm

  • Bảo vệ mã PIN
  • Vuốt ảnh theo chiều ngang
  • Hình ảnh đã tải xuống khả dụng khi ngoại tuyến
  • Trình chiếu
  • Nhiều loại
  • Phòng trưng bày mới được thêm vào mỗi ngày


lockscreen.png

Quyền

  • INTERNET để tải xuống nội dung
  • WAKE_LOCK để duy trì thiết bị
  • WRITE_EXTERNAL_STORAGE để chọn vị trí tệp

Không có dữ liệu người dùng nào được thu thập. Nhà quảng cáo có thể sử dụng cookie hoặc pixel để theo dõi.

Cài đặt StarX 1.0.0 cho Android

Tải xuống StarX 1.0.0 từ GoFile.io

https://gofile.io/?c=miyU77

Trang web phản chiếu

TinyUpload.com http://s000.tinyupload.com/?file_id=29423504884165771035
DropFile.NL https://www.dropfile.nl/f/Gvdsc
FileDropper.com http://www.filedropper.com/starx-100-release
MegaUpload.com https://megaupload.nz/bbZ5g7jab6/starx-1.0.0_apk
BayFiles.com https://bayfiles.com/w4Z2g9j6bf/starx-1.0.0_apk
AnonFile.com https://anonfile.com/1bZ6g3jeb7/starx-1.0.0_apk

Kích thước tập tin

742828 byte

Tập tin tổng kiểm tra

MD5 6369d97712dddf50dc1c94ba15786145
SHA1 48960a69aab76e8f5ec8dd2ac821341b3e26f46c

Hỗ trợ sự phát triển của StarX

BTC 1Ch3FdpAZF3okMainxmakgw8Ubw8h3n2zb

qr.png

Báo cáo sự cố, viết bài đánh giá, đề xuất cải tiến hoặc đặt câu hỏi trong phần nhận xét bên dưới.


ic_launcher.png

Hãy cẩn thận khi tải xuống ứng dụng bên ngoài các thị trường Android chính thức như Google Play, Appstore của Amazon hoặc Ứng dụng Samsung. Tệp APK có thể chứa phần mềm độc hại nguy hiểm, do đó bạn chỉ nên cài đặt tệp APK từ các trang web có uy tín.

Sort:  

Một bản cập nhật đã được phát hành
https://steemit.com/starx/@star-x/starx-free-porn-browser-for-android-vi-1-1-0
Có gì mới ? Video, yêu thích và lịch sử

Congratulations @star-x! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 600 upvotes. Your next target is to reach 700 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Hi @star-x
As a follower of @haccolong this post has been upvoted by @hoaithu's Curation Trail.
This is free upvote first when you follow @haccolong
Check my blog to get the best service for you.

Congratulations @star-x! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 700 upvotes. Your next target is to reach 800 upvotes.
You received more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new Steemfest³ Award is ready!
Be ready for the next contest!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @star-x! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 800 upvotes. Your next target is to reach 900 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard Contest Teaser
The new Steemfest³ Award is ready!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!