Winning at the End of Times? [eng/срп] Победа у последња времена?

in The Chess Community3 years ago (edited)

Pobeda-725_cr.jpg


“Life is a kind of Chess, with struggle, competition, good and ill events”
— Benjamin Franklin


Well, after 312 lichess tournaments, your @lighteye experienced a winning one — 313! This incerdible event has happened at the HIVE Olympia Arena Chess Tournament organized by our @schamangerbert (HerbyW at lichess).

You can interpret this as an announcement of a certain end of the world, but your @lighteye would rather like you think: “Wait a minute, if he could do such a feat, so can I!” And then boldly join the competitions organized by @schamangerbert (Blitz Chess) and @stayoutoftherz (Hivechess). And you can make your own tournament and collect the votes of chess fanatics from Hive.

In this tournament, the average ELO rating of the seven participants was 1762. It would probably be appropriate to show one of the games from the tournament, but alas… the blitz games are mostly made of errors, so it would not make sense to present gross mistakes. In both defeats, I lost blundering (one extremely rough blunder), and on this occasion I can thank all my opponents who made oversights against me and enabled me to finally triumph. Therefore, on this occasion, I will present a game from a few days ago in which there also were mistakes, but at least it has an educational quality. As always, if my opponent loses the game, he will remain anonymous:

„Живот је сличан шаху по борби, надметању, добрим и лошим догађајима“
— Бенџамин Френклин


После 312 личес турнира, ваш @lighteye доживео је да освоји — 313! Овај невероватан догађај десио се на Хајв Олимпија Арени, шаховском турниру који је организовао наш @schamangerbert (HerbyW на личесу).

Можете ово тумачити као најаву извесног краја света, али ваш @lighteye би више волео да помислите: „Чекај мало, ако је могао он, могу и ја!“ И онда се храбро укључите у такмичења која организују @schamangerbert (Blitz Chess) и @stayoutoftherz (Hivechess). А можете и сами направити свој турнир и прикупити гласове шаховских фанатика са Хајва.

На овом турниру просечан рејтинг седморице учесника био је 1762. Вероватно би било пригодно показати једну од партија са турнира, али авај… у цугерима се углавном греши, тако да не би имало смисла презентирати грубе грешке. У оба пораза изгубио сам превидима (један изразито груб), а овом приликом могу да захвалим свим мојим противницима који су правили превиде против мене и омогућили да коначно тријумфујем. Зато ћу овом приликом представити једну партију од пре неколико дана у којој такође има грешака, али она бар поседује едукативни квалитет. Као и увек, ако мој противник изгуби партију, остаће анониман:


Back Rank Blunder / Превид на основном реду

Anonymous Opponent (1840) vs. lighteye (1672)

Hivechess Tournament Round 2, July 23rd, 2021
A04 Zukertort Opening: Sicilian Invitation

This will be a story of a back rank blunder… without Rooks on the board. Yes, it’s possible even without Rooks, and you should be aware of it if you want to improve your game.

Биће ово прича о превиду по основном реду… без топова на табли. Да, могуће је и без топова, и тога морате бити свесни уколико желите да унапредите игру.


1. ♘f3 c5 2. g3 b6 3. ♗g2 ♝b7 4. O-O

Zuckertot-2021-07-28_234658.jpg

This is called ‘Zukertort Opening: Sicilian Invitation’ probably because good old Johannes Hermann Zukertort (actually he was a Polish Jan Hermann Cukiertort) tried to translate this opening onto a Sicilian one.

Ово се назива „Цукертотово Отварање: позив на сицилијанку“ вероватно зато што је добри стари Јоханес Херман Цукертот (заправо био је Пољак Јан Херман Цукиерторт) покушао да га преведе на сицилијанку.


4… e6 5. d3 ♞c6 6. ♘bd2 ♞f6 7. ♖e1 ♝e7 8. e4 O-O 9. c3 ♛c7

Zuckertot-2021-07-27_141732.jpg

White refused in an effort to avoid the well-known theoretical sequels and probably to keep control over the long diagonal with his light square Bishop.

Бели одбија у настојању да избегне општепознате теоретске наставке и вероватно да задржи контролу над дугом дијагоналом белопољног ловца.


10. ♘c4 d5 11. exd5 ♞xd5 12. ♘e3 ♞f6 13. ♕c2 ♜ad8 14. d4 ♜d7
15. ♗d2 ♜fd8 16. ♖ad1 ♛b8 17. dxc5 ♝xc5 18. ♗c1 ♞d5??

Blunder-2021-07-27_142014.jpg

After the initial maneuvers in attempts to capture the center and the open d-file, your @lighteye is the first to make a big blunder. It was far too early to jump at d5, because now white has ♘g5 with a direct checkmate threat and a permanent initiative at least.

После иницијалних маневара око заузимања центра и отворене д-линије, ваш @lighteye први прави велику брљотину. Није требало прерано упадати скакачем на д5, јер сад бели има ♘г5 са директном матном претњом и најмање трајном иницијативом.


19. ♘xd5 ♜xd5 20. ♗g5 ♜xd1 21. ♖xd1 ♜xd1+
22. ♕xd1 ♛c7 23. ♕d3 h6 24. ♗e3 ♛d8

24 potez-2021-07-29_004852.jpg

Fortunately, my opponent accepts the exchange and relief in the center, probably expecting dominance along the light square diagonal. Now your @lighteye offers an exchange of the strongest piece and move into an even ending with half a minute more at the clock.

Срећом, мој противник прихвата размену и растерећење у центру, вероватно очекујући доминацију по дугој белој дијагонали. Сад ваш @lighteye настоји да уклони најјачу фигуру и пређе у изједначену завршницу са пола минута више на сату.


25. ♘d4??

25 potez-2021-07-29_010014.jpg

Now White makes a blunder in the time crisis. He is obviously fixed to that long diagonal and a plan to snatch one of black pieces on it. He obviously does not have the time to consider alternative plan or to think of defense. Your @lighteye unfortunately mises a chance to take that gifted White Knight with a simple e5!

Сад бели превиђа у временском теснацу. Он је очигледно фиксиран на ту дугу дијагоналу и план да на њој уграби неку од црних фигура. И очигледно нема времена да размотри алтернативни план или да размишља о одбрани. Ваш @lighteye нажалост пропушта прилику да узме поклоњеног белог скакача једноставним е5!


25… ♛d6 26. ♕e4??

26 potez-2021-07-29_011418.jpg

Finally, everything is ready for taking the piece and mastering the diagonal. Unfortunately for White, he forgets the back rank. From this moment on, everything is forced…

Најзад је све спремно за узимање фигуре и овладавање дијагоналом. Нажалост по белог, он заборавља основни ред. Од овог тренутка све иде форсирано…


26… ♞xd4 27. ♕xb7?? ♞e2+ 28. ♔h1 ♛d1+

28 potez-2021-07-29_012322.jpg


29. ♗f1 ♛xf1# 0-1

No more Rooks, but still, weakness of the back rank decides the game. As always, the trick in a blitz game is to make the penultimate mistake…

Нема више топова, али упркос томе слабост основног реда одлучује партију. Као и увек, трик у цугеру јесте да направите претпоследњу грешку…


Thank you all for your attention and see you at the next tournament!

Хвала свима на пажњи и видимо се на следећем турниру!

* * *

Related texts / Повезани текстови:

Of Toxic Politics and Chess Disaster [eng/срп] О токсичној политици и шаховској пропасти

BITCOIN: FTX Crypto Cup Finals – A Fistful of Satoshies [eng/срп] БИТКОИН: Финале ФТХ Крипто Купа – За шаку сатошија!

BITCOIN: FTX Crypto Cup Semifinals – A Mosquito Attack! [eng/срп] БИТКОИН: Полуфинале ФТХ Крипто Купа – Комарац напад!

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Quarterfinals [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп – Четвртфинале

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Caruana Wins Prelims [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп - Каруана осваја квалификације

Mortimer’s Trap [eng/срп] Мортимерова клопка

Chess – A Memory Game

BITCOIN: FTX Crypto Cup – The Strongest Chess Tournament in the World! [eng/срп] БИТКОИН: FTX Крипто Куп – Најјачи шаховски турнир на свету!

Dragon Blunder! [eng/срп] Змајски превид!

Sicilian Wall Headbanger! [eng/срп] Главом кроз сицилијански зид!

It’s Over! (FIDE Candidates 2020-21 - Round 13)

Deconstructing Fabiano (FIDE Candidates 2020-21 - Round 12)

Anishiative! (FIDE Candidates 2020-21 - Rounds 11–12)

Bringing Down the Najdorf! (FIDE Candidates 2020-21 - Rounds 8–10)

FIDE Candidates tournament 2020… in 2021!

Gambit of Othello, the Moore of Venice!

Chess Set design: Lardy Set (Part IV) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Лардијева гарнитура (део четврти)

Chess Set design: Staunton standard variations (Part III) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Варијације Стаунтон стандарда (део трећи)

Chess Set design: Staunton Standard (Part II) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Стаунтон стандард (део други)

Chess Set design: Medieval Age (Part I) [eng/срп] Дизајн шаховских фигура: Средњи век (део први)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

Congratulations! Pity that I missed that one.

Thank you @stayoutoftherz. It would probably be a different result with you in the tournament :)

Depends, in the first round I ended with 0 points. A record on its own. But this week I am better again. I have some strange phases of complete blindness.

I have some strange phases of complete blindness.

Completely understand… 😁

Was the tournament just live streamed or a live digital board interface?

It was an online tournament which is going on every Saturday at 21.00 CET @dynamichivers. You are free to join.

Oh boy I used to love playing chess casually but I am not a good player.

We have all ratings present, you are welcome!

Thanks you for invite!

Congratulations @lighteye! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 14500 replies.
Your next target is to reach 15000 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - August 1st 2021 - Hive Power Delegation

It's not easy am so glad to be here


Posted via proofofbrain.io

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 67 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
4