Coronavirus Hoax: The New Criminal Lie [eng/срп] Коронапревара: Нова злочиначка лаж

in Deep Dives2 months ago (edited)

Exit the WHO-6daf08e455ddf6ee5a7f13e334c0a5c9-original.jpg


“The Party told you to reject the evidence of your eyes and ears. It was their final, most essential command.”
― George Orwell, 1984


There’s a new manipulation in the sphere of ‘vaccine science’ that you must see…

The most recent study on adverse effects of the Covid ‘vaccine’ to date, published on February 12, 2024, included almost 100 million people. The results are beyond disastrous. They confirm that this is an unprecedented global crime.

„Партија је наложила да одбаците доказе својих очију и ушију. Било је то последње, и најважније наређење.“
― Џорџ Орвел, 1984


Ето нове манипулације у сфери ‘науке о вакцинама’ коју морате видети…

Најновијом студијом о непожељним ефектима ковид ‘вакцина’ до данас, објављеном 12. фебруара 2024, обухваћено је скоро 100 милиона људи. Резултати су више него катастрофални. Они потврђују да се ради о глобалном злочину без преседана.

Risk-GG3KuombkAAcDWl.jpg
Повећани здравствени ризик после Ковид вакцине. Source / Извор: Craig Kelly


You can download the entire study entitled “COVID-19 vaccines and adverse events of special interest: A multinational Global Vaccine Data Network (GVDN) cohort study of 99 million vaccinated individuals” from this link, but if you don't like reading long texts, be sure to read it a comment posted by Steve Kirsch on his Substack blog, along with a no less important comment about how the ‘study’ was presented in the corporate media.

It is abundantly clear that this research was commissioned to give the corporate media an opportunity for headlines like “Covid Vaccines Linked To Small Increase In Heart And Brain Disorders, Study Finds—But Risk From Infection Is Far Higher” (Forbes)

What a criminal lie!

A safe vaccine would be indistinguishable from a placebo. Does the chart above seem safe to you?

Читаву студију под насловом „Вакцине против Ковида-19 и нежељени ефекти од посебног интереса: студија мултинационалне Глобалне мреже података о вакцинама (ГВДН) на 99 милиона вакцинисаних појединаца“ можете преузети са овог линка, али ако вам се не читају дуги текстови, свакако прочитајте коментар који је Стив Кирш поставио на свој Сабстак блог, уз не мање важан коментар о томе како је та ‘студија’ представљена у корпоративним медијима.

Потпуно је јасно да је ово истраживање наручено како би се корпоративним медијима дала прилика за наслове типа „Ковид вакцине повезане с малим порастом срчаних и можданих поремећаја, налази студија — али ризик од инфекције далеко је већи“ (Форбс)

Каква злочиначка лаж!

Сигурна вакцина не би се разликовала од плацеба. Да ли вам горњи графикон делује безбедно?

Laz-2024-02-24_002740.JPG
Source / Извор: vigilantnews.com


In his article titled “99 million patient records and they concluded that the benefits outweigh the risks!?!? We respectfully disagree”, Steve Kirsch enumerates the incredible nonsense made by the authors of this 'research', obviously calculated to remove responsibility from criminals. We will leave a few key points here, and you can read the details via the link to his text in English language:

Quick summary of what the article would like you to believe

Here are the key points of the study which was funded by the CDC and HHS so no conflict of interest at all:

1. They looked at the medical records of 99,068,901 vaccinated individuals.

2. They compared observed vs. expected (“OE”) rates of “13 selected adverse events of special interest (AESI) across neurological, haematological, and cardiac outcomes.”

3. They only looked for 42 days after the shots since everyone knows you can’t get adverse events after 42 days (I’m being sarcastic).

4. They didn’t evaluate mortality due to the shot since everyone knows the vaccines are safe and didn’t kill anyone (I’m being sarcastic).

5. They found clearly increased risk of the various AESI, but the end conclusion is that the risks after COVID infection are far higher, so people should take the shots. This is unbelievable. I don’t know a single cardiologist whose business dropped after the COVID vaccines rolled out. Do you?

6. As usual, they aren’t allowed to share the data so you have to take their word for it.

У свом тексту под насловом „99 милиона пацијената и они су закључили да је корист већа од ризика!?!? Уз дужно поштовање, не слажемо се“, Стив Кирш набраја невероватне будалаштине аутора овог ‘истраживања’, очигледно срачунатог на скидање одговорности са злочинаца. Оставићемо овде неколико кључних тачака, а детаље можете прочитати преко линка на његов текст на енглеском:

Кратак резиме онога у шта би чланак желео да верујете

Ево кључних тачака студије коју су финансирали ЦДЦ и ХХС тако да уопште нема сукоба интереса:

1. Прегледали су медицинске картоне 99.068.901 вакцинисане особе.

2. Упоредили су уочене и очекиване („УО“) стопе „13 одабраних нежељених догађаја од посебног интереса (АЕСИ) обухватајући неуролошке, хематолошке и срчане исходе“.

3. Истраживали су само 42 дана после вакцине јер сви знају да нежељених ефеката нема након 42 дана (сарказам).

4. Нису процењивали смртност од саме ињекције јер сви знају да су вакцине безбедне и да никог нису убиле (сарказам).

5. Открили су јасно повећан ризик од разних АЕСИ, али крајњи закључак је да су ризици инфекције Ковидом-19 далеко већи, тако да људи треба да се вакцинишу. Невероватно. Не знам ниједног кардиолога чији је посао пао после појаве вакцине против Ковида. А ви?

6. Као и обично, није им дозвољено да покажу податке, тако да морате да им верујете на реч.This is what criminals who decide on your life and death with impunity, look like…Ето тако изгледају злочинци који некажњено одлучују о вашем животу и смрти…* * *

Related posts / Повезани текстови:

The Thinking Stuff, 35th Dose – Science II

Coronavirus Hoax: Pfizer continuing the work of Joseph Mengele [eng/срп] Коронапревара: Фајзер наставља рад Јозефа Менгелеа

The Unseen Crisis (Documentary, 2023) [eng/срп] Невиђена криза (Документарац, 2023)

Coronavirus Hoax: Researching ‘vaccine’ contents [eng/срп] Коронапревара: Истраживање садржаја ‘вакцина’

The Thinking Stuff, 34th Dose – Exit the WHO (Part II)

Coronavirus Hoax: Cancer DNA and the lowest point of Humanity [eng/срп] Коронапревара: ДНК тумора и најнижа тачка човечанства

The Thinking Stuff, 32nd Dose – Exit the WHO

Coronavirus Hoax: Sovereign countries [eng/срп] Коронапревара: Суверене државе

The Thinking Stuff, 31st Dose – Sheeple Edition

The Thinking Stuff, 30th Dose – Look at the Numbers!

Coronavirus Hoax: Disclosure [eng/срп] Коронапревара: Разоткривање

Цивилизација против антицивилизације: Комитет 300 (Serbian)

The Thinking Stuff, 29th Dose – Waiting for the Executioner

The Great Awakening (2023) [eng/срп] Велико буђење (2023)

The Thinking Stuff, 28th Dose – Tin foil hats off to the Conspiracy Theorists

Final Days (2023) [eng/срп] Последњи дани (2023)

Coronavirus Hoax: Traps and Tricks [eng/срп] Коронапревара: Замке и трикови

The Thinking Stuff, 27th Dose – Big Pharma

Coronavirus Hoax: The Next Level [eng/срп] Коронапревара: Следећи ниво

Coronavirus Hoax as an introduction into global health tyranny [eng/срп] Коронапревара као увод у глобалну медицинску тиранију

Escaping the Matrix

The Thinking Stuff, 26th Dose – Billionaires

The Thinking Stuff, 25th Dose – Transhumanism II

Coronavirus Hoax: The Beast is Insatiable! [eng/срп] Коронапревара: Звер је незасита!

Pfired

Lab-Grown Meat – The Truth [eng/срп] Истина о месу из лабораторије

“Directed Evolution” by Pfizer & Project Veritas

The Thinking Stuff, 23rd Dose – Suddendeath

The Thinking Stuff: Psycho Asylum – WEF Edition

Coronavirus Hoax: Isolation of a lie [eng/срп] Коронапревара: Изолација лажи

Coronavirus Hoax: Blindingly obvious (Part II) [eng/срп] Коронапревара: Заслепљујуће очигледно (II део)

Coronavirus Hoax: Blindingly obvious [eng/срп] Коронапревара: Заслепљујуће очигледно

Coronavirus Hoax: Criminal Collusion [eng/срп] Коронапревара: Злочиначко удружење

Contents of ‘Vaccines’ [eng/срп] Садржај ‘вакцина’

The Thinking Stuff – The World We Live In III

World Premiere: Died Suddenly [eng/срп] Светска премијера: Изненадно преминули

The Thinking Stuff, 22nd Dose – Transhumanism

Eight Billion lies later… [eng/срп] После осам милијарди лажи…

The Thinking Stuff, 21st Dose – Elephantocid

Coronavirus Hoax Amnesty? [eng/срп] Амнестија за коронапревару?

The Thinking Stuff, 20th Dose – Dumb Ages

Coronavirus Hoax: Speed of Science [eng/срп] Коронапревара: Брзином науке

A Hostage Planet [eng/срп] Планета талаца

Coronavirus Hoax: Responsibility [eng/срп] Коронапревара: Одговорност

Moderna sues Pfizer [eng/срп] Модерна тужи Фајзер

Coronavirus Hoax: A Retiring Rat? [eng/срп] Коронапревара: Пацов у повлачењу?

Uninformed Consent [eng/срп] Неинформисани пристанак

The Vigilant Fox: Vindication of the Unvaccinated?

Coronavirus Hoax: Safe and Effective [eng/срп] Коронапревара: Безбедне и ефикасне

WHO Criminals [eng/срп] СЗО злочинци

The Thinking Stuff, 19th Dose – Evolution [eng/срп] Ствари за размишљање, 19. доза – Еволуција

So you thought they’d leave you alone? [eng/срп] Дакле, помислили сте да ће вас оставити на миру?

Removal of the stupidest [eng/срп] Уклањање најглупљих

Coronavirus Hoax – More good news [eng/срп] Коронапревара – још добрих вести

Cracks in the Coronavirus Hoax [eng/срп] Пукотине у коронапревари

Death Corp – Nestle [eng/срп] Корпорација Смрти – Нестле

The Thinking Stuff – The World We Live In II

Marburg (Plan B) [eng/срп] Марбург (план Б)

Technology of Coronavirus Hoax [eng/срп] Технологија коронапреваре

Coronavirus Hoax dismantled by Government data! [eng/срп] Коронапревара размонтирана владиним подацима!

The Thinking Stuff – The World We Live In

Monkeypox and living in a lie [eng/срп] Мајмунске богиње и живот у лажи

The Thinking Stuff – State of The States

Big Pharma Mafia – Modus Operandi [eng/срп] Фармакомафија – злочиначки метод

Coronavirus Hoax: Epilogue [eng/срп] Коронапревара: Епилог

The Thinking Stuff, 18th Dose – Transhumanism [eng/срп] Ствари за размишљање, 18. доза – Трансхуманизам

Лидери четврте индустријске револуције и њихови планови

Србија у канџама СЗО

The Thinking Stuff, 17th Dose – Monkeypox [eng/срп] Ствари за размишљање, 17. доза – Мајмунске богиње

The Plan (documentary) [eng/срп] План (документарни филм)

The Pfizer documents [eng/срп] Фајзерови документи

Coincidences [eng/срп] Случајности

Second Global COVID-19 Summit [eng/срп] Други глобални ковид-19 самит

The Great Reset Satanism [eng/срп] Сатанизам великог ресетовања

Contract on Covid-19 three months BEFORE the appearance of Covid-19! [eng/срп] Уговор о ковиду-19 три месеца ПРЕ појаве ковида-19!

Smelly Shoes Test [eng/срп] Тест смрдљивим ципелама

Big Pharma and PolitiFakes [eng/срп] Фармакомафија и ПолитиФејкери

Corona Agenda is not Over [eng/срп] Корона план није завршен

Coronavirus Hoax: Final Phase [eng/срп] Коронапревара: Завршна фаза

Coronavirus Hoax: Have you forgotten it already? [eng/срп] Коронапревара: Јесте ли је већ заборавили?

The Thinking Stuff, 15th Dose – Science [eng/срп] Ствари за размишљање, 15. доза – Наука

‘Lucky’ Moderna [eng/срп] ‘Срећна’ Модерна

Freedom Convoy USA 2022: Brandon Show!

Canada Freedom Convoy 2022: 2nd tUrdeau Edition

Another Witness of a Coronavirus Hoax [eng/срп] Још један сведок коронапреваре

Freedom Convoy USA 2022: Route [eng/срп] Конвој слободе САД 2022: Траса

Canada Freedom Convoy 2022: Crackdown! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Разбијање!

Smoking Guns [eng/срп] Непобитни докази

DNA Sampling with PCR Test Confirmed [eng/срп] Потврђено узимање ДНК узорака ПЦР тестом

This Should be the News [eng/срп] Ово би требало да буду вести

Canada Freedom Convoy 2022: Bitcoin to the rescue! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Биткоин доноси спас!

Canada Freedom Convoy 2022: tUrdeau Edition

Canada Freedom Convoy 2022: Extremization [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Екстремизација

Cognition [eng/срп] Спознаја

Covering Up a Global Crime Against Humanity [eng/срп] Заташкавање глобалног злочина против човечности

Canada Freedom Convoy 2022: Trudeau Edition

Canada Freedom Convoy 2022: Counterattack [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Контранапад

Canada Freedom Convoy 2022: Convoy Goes Viral [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Конвој постаје виралан

Canada Freedom Convoy 2022: Too Polite for Revolution? [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Превише љубазни за револуцију?

Canada Freedom Convoy 2022: Truckers vs Trudeau

Canada Freedom Convoy 2022: This is getting really BIG!

The Thinking Stuff, 14th Dose – Spike [eng/срп] Ствари за размишљање, 14. доза – Убод

Don’t Just Watch the Narrative Crumbling [eng/срп] Немојте само гледати како се сценарио распада

Keeping the Narrative [eng/срп] Одржавање сценарија

The Thinking Stuff, 13th Dose – Precedents [eng/срп] Ствари за размишљање, 13. доза – преседани

Little Bird Told me That… [eng/срп] Шапнула ми птичица како је…

Is Narrative really Crumbling? [eng/срп] Да ли се сценарио заиста руши?

A Joint Criminal Enterprise [eng/срп] Удружени злочиначки подухват

DARPA, what are we looking at? [eng/срп] ДАРПА, шта ми то видимо?

FOR YOUR IMMEDIATE ATTENTION: Military Documents Against Fauci!

BREAKING: EP President Dies due to ‘disfunction of the immune system’ [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Председник ЕП умро од ‘дисфункције имунолошког система’

Stats and Protests [eng/срп] Статистика и протести

Новак Ђоковић, повез преко српских очију

Укидање медицине као науке

The Great InquisitorArchived Coronavirus Files – December 2021 (285–303)

Archived Coronavirus Files – November 2021 (260–284)

Archived Coronavirus Files – October 2021 (243–259)

Archived Coronavirus Files – September 2021 (230–242)

Archived Coronavirus Files – August 2021 (213–229)

Archived Coronavirus Files – July 2021 (200–212)

Archived Coronavirus Files – June 2021 (188–199)

Archived Coronavirus Files – May 2021 (184–187)

Archived Coronavirus Files – April 2021 (177–183)

Archived Coronavirus Files – March 2021 (165–176)

Archived Coronavirus Files – February 2021 (162–164)

Archived Coronavirus Files – January 2021 (147–161)

Archived Coronavirus Files – December 2020 (131–146)

Archived Coronavirus Files – November 2020 (115–130)

Archived Coronavirus Files – October 2020 (101–114)

Archived Coronavirus Files – September 2020 (92–100)

Archived Coronavirus Files – August 2020 (77–91)

Archived Coronavirus Files – July 2020 (61–76)

Archived Coronavirus Files – June 2020 (52–60)

Archived Coronavirus Files – May 2020 (35–51)

Archived Coronavirus Files – April 2020 (17–34)

Archived Coronavirus Files – March 2020 (1–16)

HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptosGet Emoji quickly

Sort:  

When this is all done... where will the chips land? Usually the one firing the first shot (pun intended) will be the looser of the war.

The War is the Exit, @ironshield. Plutocracy will continue plunder, and the sheeple will lose the war.

!BEER


Hey @lighteye, here is a little bit of BEER from @pixresteemer for you. Enjoy it!

Do you want to win SOME BEER together with your friends and draw the BEERKING.