WednesdayWalk – Lens Search [eng/срп] Шетња средом – Потрага за објективом

in OCD10 months ago (edited)

DSCF4956_crfs2Turkijanhive.jpg


Last week one of the very pleasant surprises was finding two old but good lenses from the analog era. Another beautiful September day provided an opportunity for a new search…


When you walk through the flea market week after week doing these reports, people start to recognize you. And this time, just as I stepped into the market…

Прошле недеље једно од врло пријатних изненађења било је проналажење два стара, али добра објектива из аналогне ере. Још један леп септембарски дан пружио је прилику за нову потрагу…


Кад недељу за недељом боравите на бувљаку радећи ове извештаје, људи почну да вас препознају. И овог пута, тек што сам крочио на пијацу…

DSCF4964rotfs_crbuvljakhive.jpg…I was immediately approached by a kind Turkiyan with the desire to have a portrait.

…одмах ми је приступио љубазни Туркијан са жељом да направимо портрет.

DSCF4956fsTurkijanhive.JPG

DSCF4957Turkijanhive.JPGI am especially pleased when people want to model. The Turkiyan also wanted a photo with his brother Muhammad. But pay attention to the young guy behind them…

Посебно ми је задовољство кад људи желе да буду модели. Туркијан је пожелео и фотографију са братом Мухамедом. Али обратите пажњу на младог момка иза њих…

DSCF4959fsclearTMhive.JPGHis name is Alen and he is extraordinarily photogenic. Finally someone who can replace Alain Delon! 😉

Он се зове Ален и изванредно је фотогеничан. Најзад неко ко може да замени Алена Делона! 😉

DSCF4966fs_cropAlenhive.jpg

DSCF4966fs_crAlenhive.jpgAnd this is Bosilyka with her younger brother. You could already see her here.

А ово је Босиљка с млађим братом. Њу сте већ могли видети овде.

DSCF4963fs_crfsBosiljkahive.jpgThe weather this time was very pleasant for a walk. Maybe that’s why there weren’t too many people interested in refreshment…

Време је овог пута било веома пријатно за шетњу. Можда из тог разлога није било превише људи заинтересованих за освежење…

DSCF4955rotfs_crkafahive.jpgAnd very strangely, the sellers started to disperse earlier. I have already lost all hope of finding another lens like last week, and then suddenly…

И врло необично, продавци су почели раније да се разилазе. Већ сам изгубио сваку наду да ћу наћи још неки објектив као прошле недеље, а онда изненада…

DSCF5031_crexactahive.jpg

DSCF5029_crfsexactahive.jpg

DSCF5027_crexactahive.jpgExacta 70-210mm f/4.5-5.6!

I know, you’ll ask: “But @lighteye, so last week you bought a Maginon 70-210mm… What do you need another one just like that for?” It’s true, but Maginon unfortunately only works on the open aperture for now – practically as a reflex zoom. This one is completely functional, and apart from being usually dusty for items from the flea market, it is optically better than Maginon!

Егзакта 70-210mm f/4.5-5.6!

Знам, питаћете: „Али @lighteye, па прошле недеље си купио Магинон 70-210мм… шта ће ти опет један такав?“ Истина је, али Магинон нажалост засад функционише само на отвореној бленди – практично као рефлексни зум. Овај је потпуно исправан, и осим што је уобичајено прашњав за артикле с бувље пијаце, оптички је бољи од Магинона!

DSCF4965exactahive.JPG
Fujifilm X-T20, ISO200, 1/340 sec, Exacta 70-210mm f/4.5-5.6 @210mmIt is almost identical to Maginon in speed (f/4.5-5.6 according to Maginon’s f/4-5.6) and is identical in focal length 70-200 mm. Like the Maginon, it was made for the Minolta MD mount. Is there a flaw? Well, it is what’s called a ‘zoom creep’. This one not only creeps, but slides like a champ, and it is necessary to constantly hold it with your hand so that it does not fly to 210 mm, or back to 70 mm if you are shooting upwards. So you won’t blame me for not having complete focal length and aperture data in the following images, as it’s not possible to track them with a lens like this. And I immediately got the desire to try it, but as the people have already started to disperse…

Готово да је идентичан Магинону по светлосној јачини (f/4.5-5.6 према Магинонових f/4-5.6) и идентичан је по жижној даљини 70-200 мм. Као и Магинон, направљен је за Минолта МД бајонет. Има ли неку ману? Па, оно што се зове ‘клизање зума’ (zoom creep). Е, па, овај клиза као шампион и неопходно је стално га придржавати руком да не одлети на 210 мм, или на 70 мм уколико снимате навише. Зато ми нећете замерити што на следећим сликама неће бити потпуних података о жижној даљини и бленди, пошто са оваквим објективом то није могуће пратити. Дакле, одмах сам добио жељу да га испробам, а како је народ већ почео да се разилази…

DSCF4932rotfsrazlazhive.JPG…I thought I would find something interesting on my way back. And indeed, there was an extraordinary chance for testing – football training of youth team in the neighborhood!

…мислио сам да ћу у повратку наћи нешто занимљиво. И заиста, појавила се изванредна шанса за тестирање – фудбалски тренинг омладинаца у насељу!

DSCF4997fstreninghive.JPG
Fujifilm X-T20, ISO200, 1/1100 sec, Exacta 70-210mm f/4.5-5.6As with all older, mechanical lenses, you can’t expect impeccable sharpness or superb contrast here either. A special problem is manual focusing, which can often be deceive despite focus assist mechanisms. I advise you to pay close attention to the shutter speed (minimum 1/350 sec at maximum focal length) and use an electronic shutter to avoid camera shake by a mechanical trigger. However, when you ‘stabilize’ your hand and nail the focus, the results can be quite good, and certainly better than Maginon. Here is an out of camera jpg photo without any interventions, and a 100% crop…

Као и код свих старијих, механичких објектива, ни овде не можете очекивати беспрекорну оштрину, нити врхунски контраст. Посебан проблем је ручно фокусирање, које често уме да превари упркос помоћним механизмима. Саветујем да добро пазите на брзину затварача (минимално 1/350 sec при максималној жижној даљини) и користите електронски затварач како бисте избегли потрес од механичког окидача. Међутим, кад ‘стабилизујете’ руку и набодете оштрину, резултати могу бити заиста добри, и свакако бољи од Магинона. Ево фотографије изашле као jpg без икаквих интервенција, и исечак од 100%…

DSCF4998treninghive.JPG
Fujifilm X-T20, ISO200, 1/850 sec, Exacta 70-210mm f/4.5-5.6

DSCF4998_cr100posto.jpg
A 100% crop: Fujifilm X-T20, ISO200, 1/850 sec, Exacta 70-210mm f/4.5-5.6But we have to leave the report from the training match for the next opportunity. In the end, here is just another quick comparison between these two lenses, noting that the difference may not be so great in favor of Exacta, because maybe only my hand trembled a bit while shooting with Maginon…

Али извештај са тренинг утакмице морамо оставити за наредну прилику. За крај ево само још једног поређења између ова два објектива, с напоменом да разлика можда и није толико велика у корист Егзакте, јер можда је мени само рука задрхтала при снимку Магиноном…

DSCF4933_crmaginon.jpg
Fujifilm X-T20, ISO200, 1/140 sec, Maginon 70-210mm f4-5.6 @210mm f5.6

DSCF5042_crexacta.jpg
Fujifilm X-T20, ISO10000, 1/500 sec, Exacta 70-210mm f/4.5-5.6 @210mm f5.6If I find a way to compare them without bias, you will have that report as well. Until then, thank you all for your patience.

Ако будем нашао начин да их непристрасно упоредим, имаћете и тај извештај. Дотле, хвала свима на стрпљењу.Thanks for being with us this week again!The photos in this #wednesdaywalk taken with the Fujifilm X-T20, Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS, and Exacta 70-210mm f/4.5-5.6 lenses.

Хвала што се и ове недеље били с нама!Фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20 и објективима Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS, Exacta 70-210mm f/4.5-5.6


This post is made as a contribution to a photo challenge done in collaboration of two of our members: @tattoodjay hosts a competition called “Wednesday Walk” and @elizacheng’s contest called “Make me Smile”.

Овај текст сачињен је као прилог фотографском такмичењу организованом у сарадњи два наша члана: @tattoodjay домаћин је такмичења под називом „Шетња средом“ а такмичење које води @elizacheng назива се „Измами ми осмех“.


* * *

Related Posts / Повезани текстови

WednesdayWalk – A Hot September Day [eng/срп] Шетња средом – Врео септембарски дан

WednesdayWalk – Visit to Spiderman [eng/срп] Шетња средом – Посета Спајдермену

WednesdayWalk – Ghost Town [eng/срп] Шетња средом – Град духова

WednesdayWalk – Cave Dubočka [eng/срп] Шетња средом – Дубочка пећина

Amazing Nature Contests – August 2020 – #02 – Cave Ceremošnja (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #02 – Пећина Церемошња (други део)

WednesdayWalk – Cave Ceremošnja (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Пећина Церемошња (први део)

Amazing Nature Contests – August 2020 – #01 – Rajko’s Cave (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #01 – Рајкова пећина (други део)

WednesdayWalk – Rajko’s Cave (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Рајкова пећина (први део)

WednesdayWalk – Flea Market Portraits II [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце II

WednesdayWalk – A Day to Forget [eng/срп] Шетња средом – Дан за заборав

WednesdayWalk – Screwed World [eng/срп] Шетња средом – Уврнути свет

WednesdayWalk – At the French Cap [eng/срп] Шетња средом – код Француске капе

WednesdayWalk – Furniture Day [eng/срп] Шетња средом – дан за намештај

WednesdayWalk – Flea Arsenal [eng/срп] Шетња средом – бувљи арсенал

WednesdayWalk – Jungle Market [eng/срп] Шетња средом – пијачна џунгла

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

WednesdayWalk – Barbecue Landscapes [eng/срп] Шетња средом – роштиљски пејзажи

WednesdayWalk – Meeting Friends [eng/срп] Шетња средом – сусрети с пријатељима

WednesdayWalk – Sports Season! [eng/срп] Шетња средом – спортска сезона!

WednesdayWalk – Music Flea Market! [eng/срп] Шетња средом – музичка бувља пијаца!

WednesdayWalk – Flea Market is Back in Business! [eng/срп] Шетња средом – Бувљак поново ради!

WednesdayWalk – History walk [eng/срп] Шетња средом – Шетња кроз историју

WednesdayWalk – Flea Market Portraits [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце

WednesdayWalk – Kissing the Doors [eng/срп] Шетња средом – Љубљење врата

WednesdayWalk – The Best Friend [eng/срп] Шетња средом – Најбољи пријатељ

First Month of а Quarantine… [eng/срп] Карантин, први месец…

WednesdayWalk – Flea Art Gallery [eng/срп] Шетња средом – Бувља галерија

WednesdayWalk – No More Coronavirus! [eng/срп] Шетња средом – Нема више коронавируса!

WednesdayWalk – Remembering Walks… [eng/срп] Шетња средом – Сећање на шетње…

WednesdayWalk – Toy Story [eng/срп] Шетња средом – Прича о играчкама

WednesdayWalk – A Special Offer [eng/срп] Шетња средом – Посебна понуда

WednesdayWalk – One Dull Evening [eng/срп] Шетња средом – Једно досадно вече

WednesdayWalk – Beter than Viagra [eng/срп] Шетња средом – Боље од вијагре

Sunday Walk 4 WednesdayWalk [eng/срп] Недељна шетња за среду

TeamSerbia Photo SerbiaContest — Street Photography [eng/срп] Такмичење ТимaСрбија — Улична фотографија

Flea Market Report on Jan 26th 2020 [eng/срп] Извештај са бувље пијаце од 26. јануара 2020.

Boy−Girl Relations — Instruction Manual [eng/срп] Мушко−женски односи — упутство за употребуHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

fino ovo izgleda. da imam buvljak negde blize, bio bih zatrpan starim objektivima sa kojima i nisam siguran sta da radim :D

Кад ниси сигуран шта ћеш с њима, @bil.prag, онда иду на аукцију :)

Хвала за подршку.

Nice shots and great post man, thanks for sharing!

Thank you for the support, @montycashmusic, very glad you like it :)

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 24 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
!BEER
5

You need to stake more BEER (24 staked BEER allows you to call BEER one time per day)

Those are great portraits, and cool you found another lens, I will have to start visiting Flea markets when I can and see what if anything i can find

Thanks for joining Wednesday Walk :)