Climate: The Movie – The Cold Truth (Documentary, 2024) [eng/срп] Клима: Филм – Ледена истина (Документарац, 2024)

in Deep Diveslast month (edited)

Climate The Movie - The Cold Truth.mp4_snapshot_00.00.01.667.jpg
Source / Извор: Screenshot


There are movies you should watch. So you could think clearly about the technology of keeping the population in constant fear…


This film exposes the climate alarm as an invented scare without any basis in science. It shows that mainstream studies and official data do not support the claim that we are witnessing an increase in extreme weather events – hurricanes, droughts, heatwaves, wildfires and all the rest. It emphatically counters the claim that current temperatures and levels of atmospheric CO2 are unusually and worryingly high. On the contrary, compared to the last half billion years of earth’s history, both current temperatures and CO2 levels are extremely and unusually low. We are currently in an ice age. It also shows that there is no evidence that changing levels of CO2 (it has changed many times) has ever ‘driven’ climate change in the past.

Why then, are we told, again and again, that ‘catastrophic man-made climate-change’ is an irrefutable fact? Why are we told that there is no evidence that contradicts it? Why are we told that anyone who questions ‘climate chaos’ is a ‘flat-earther’ and a ‘science-denier’?

The film explores the nature of the consensus behind climate change. It describes the origins of the climate funding bandwagon, and the rise of the trillion-dollar climate industry. It describes the hundreds of thousands of jobs that depend on the climate crisis. It explains the enormous pressure on scientists and others not to question the climate alarm: the withdrawal of funds, rejection by science journals, social ostracism.

But the climate alarm is much more than a funding and jobs bandwagon. The film explores the politics of climate. From the beginning, the climate scare was political. The culprit was free-market industrial capitalism. The ‘solution’ was higher taxes and more regulation. From the start, the climate alarm appealed to, and has been adopted and promoted by, those groups who favour bigger government.

This is the unspoken political divide behind the climate alarm. The climate scare appeals especially to all those in the sprawling publicly-funded establishment. This includes the largely publicly-funded Western intelligentsia, for whom climate has become a moral cause. In these circles, to criticise or question the climate alarm has become is a breach of social etiquette.

The film includes interviews with a number of very prominent scientists, including Professor Steven Koonin (author of ‘Unsettled’, a former provost and vice-president of Caltech), Professor Dick Lindzen (formerly professor of meteorology at Harvard and MIT), Professor Will Happer (professor of physics at Princeton), Dr John Clauser (winner of the Nobel prize in Physics in 2022), Professor Nir Shaviv (Racah Institute of Physics), professor Ross McKitrick (University of Guelph), Willie Soon and several others.

The film was written and directed by the British filmmaker Martin Durkin and is the sequel of his excellent 2007 documentary The Great Global Warming Swindle. Tom Nelson, a podcaster who has been deeply examining climate debate issues for the better part of two decades, was the producer of the film.

Постоје филмови које треба да погледате. Тако да бистрог ума размислите о технологији држања становништва у сталном страху…


Овај филм разоткрива климатски аларм као измишљени страх без икакве научне основе. Он показује да студије и званични подаци не подржавају тврдњу да сведочимо порасту екстремних временских појава – урагана, суша, топлотних таласа, шумских пожара и осталог. Наглашено противречи тврдњи да су данас температуре и нивои атмосферског CO2 необично и забрињавајуће високи. Напротив, у поређењу са последњих пола милијарде година историје Земље, и тренутне температуре и нивои CO2 изузетно су и необично ниски. Тренутно смо у леденом добу. Филм показује да нема доказа како су промене нивоа CO2 (много пута промењене) икад раније „подстицале“ климатске промене.

Зашто нам онда изнова понављају како је „катастрофална климатска промена коју је проузроковао човек“ непобитна чињеница? Зашто нам је речено да нема доказа који томе противрече? Зашто нам је речено да је свако ко доводи у питање ‘климатски хаос’ ‘равноземљаш’ који ‘негира науку’?

Филм истражује природу консензуса иза климатских промена. Описује порекло система финансирања климе и успон климатске индустрије вредне трилиона долара. Описује стотине хиљада послова који зависе од климатске кризе. Објашњава огроман притисак на научнике да не доводе у питање климатски аларм: укидање средстава, избацивање из научних часописа, друштвени остракизам.

Али климатски аларм је много више од моде финансирања и запошљавања. Филм истражује климатску политику. Климатски страх од почетка је политика. Кривац је индустријски капитализам слободног тржишта. ‘Решење’ су већи порези и више регулације. Од почетка климатски аларм усвајају и промовишу групе које фаворизују већу владу.

Иза климатског аларма стоји прећутна политичка подела. Страх од климе посебно погодује онима који живе на буџету. Ту спада јавно финансирана западна интелигенција, за коју је клима постала ствар морала. У овим круговима, критиковати или доводити у питање климатски аларм је кршење друштвеног бонтона.

Филм садржи интервјуе са више истакнутих научника, међу којима су професор Стивен Кунин (аутор књиге ‘Нерешено’, бивши проректор и потпредседник Калтека), професор Дик Линдзен (бивши професор метеорологије на Харварду и МИТ-у), професор Вил Хапер (професор физике на Принстону), др Џон Клаузер (добитник Нобелове награде за физику 2022), професор Нир Шавив (Рака институт за физику), професор Рос Мекитрик (Универзитет у Гелфу), Вили Сун и неколико других.

Филм је написао и режирао британски редитељ Мартин Дуркин и представља наставак његовог одличног документарца из 2007. Велика превара с глобалним загревањем. Продуцент филма био је Том Нелсон, подкастер који је дубински испитивао питања климатских дебата током скоро две деценије.


Climate: The Movie – The Cold Truth at Vimeo. Duration / Трајање: 1:19:53

Climate-2024-04-13_175628.JPG


Climate: The Movie – The Cold Truth at Rumble. Duration / Трајање: 1:19:53

Climate-2024-04-13_175628.JPG
Duration / Трајање: 1:19:53

~~~ embed:A24fWmNA6lM youtube ~~~


All great crimes begin with great lies. The greater the lie, the more serious the crime. And this is a global lie…Сви велики злочини почињу великим лажима. И што је лаж већа, спрема се тежи злочин. А ово је глобална лаж…


* * *

Movies / Филмови

Fatal Dust: U-238 (Documentary, 2024) [eng/срп] Смртоносна прашина (Документарац, 2024)

The Weight of Chains (Documentary, 2010) [eng/срп] Тежина ланаца (Документарац, 2010)

Drones Inc. (Documentary, 2024) [eng/срп] Дрон корпорација (Документарац, 2024)

USA: Webster Tarpley – A Missed History Lesson [eng/срп] САД: Вебстер Тарпли – пропуштена лекција из историје

Photo Documentaries film festival

Frontline Diary of an American Officer (Documentary, 2024) [eng/срп] Дневник америчког официра са линије фронта (Документарац, 2024)

The Arab Spring (Documentary, 2024) [eng/срп] Арапско пролеће (Документарац, 2024)

The Unseen Crisis (Documentary, 2023) [eng/срп] Невиђена криза (Документарац, 2023)

Ukraine’s Arms Barons (Documentary, 2024) [eng/срп] Украјински господари оружја (Документарац, 2024)

Stink! (Documentary, 2015) [eng/срп] Смрад! (Документарац, 2015)

The Great Taking – Documentary (2023) [eng/срп] Велика отимачина – документарац (2023)

The Replacement (2023) [eng/срп] Замена (2023)

Testimonies from wartime Donbass (2023) [eng/срп] Сведочанства из ратног Донбаса (2023)

Circus Person (2020) [eng/срп] Циркузант (2020)

THE WAR: A New Crusade (2023) [eng/срп] РАТ: Нови крсташки поход (2023)

Shot Dead (2023) [eng/срп] Смртоносни убод (2023)

Cults: The CIA’s Secret Weapon (2023) [eng/срп] Култови: Тајно оружје (2023) ЦИА

U.S. Defence Industry Bloody Business (2023) [eng/срп] Крвави посао војне индустрије САД (2023)

Search • Find • Tell (2022) [eng/срп] Тражи • Нађи • Реци (2022)

Overtime (2016)

Neo’s Cleaning Service (2022)

“Jasenovac” by Lordan Zafranović (Documentary)

Tanks for kidneys (2023) [eng/срп] Тенкови за бубреге (2023)

Imminent Arrival (2023)

Agent Zelensky (2023) [eng/срп] Агент Зеленски (2023)

Sound of Freedom (2023) [eng/срп] Звук слободе (2023)

The Great Awakening (2023) [eng/срп] Велико буђење (2023)

Final Days (2023) [eng/срп] Последњи дани (2023)

The Dimming (2021) [eng/срп] Затамњивање (2021)

The Great Global Warming Swindle (2007) [рус/срп] Велика превара с глобалним загревањем (2007)

DOCUMENTARY: Germany – Fall of an Empire? [eng/срп] ДОКУМЕНТАРАЦ: Немачка – Пад империје? (2022)

World Premiere: Died Suddenly [eng/срп] Светска премијера: Изненадно преминули

Out of Shadows (2020) [eng/срп] Расветљавање (2020)

MOVIE: Dogma (1999)

MOVIE: Laboratory Conditions (2022)

US Election Fraud 2020: [S]ELECTION CODE [eng/срп] Изборна превара у САД 2020: Изборни код

What Happened on the Moon? (2000) [eng/срп] Шта се десило на Месецу? (2000)

US ELECTION FRAUD 2020: 2000 Mules [eng/срп] ИЗБОРНА ПРЕВАРА У САД 2020: 2000 мазги

Watch the Water (2022) [eng/срп] Чувајте се воде (2022)

Atropa (2021)

THE WAR: History of Fascism (2021) [eng/срп] РАТ: Историја фашизма (2021)

The Social Dilemma & The Creepy Line

Plandemic “InDoctorNation” (2020)

Plandemic (2020)

Stalker (1979)

MOVIES: Operation Avalanche (2016)

Q27 — Name Two Movies That Really Changed Your Life (Hopefully For The Better)

The Long Road to War [eng/срп] Дуго путовање у рат

HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp


Access Hive through Ecency

Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptosGet Emoji quickly

Sort:  

The Great Global Warming Swindle.

This is the documentary that caused the scales to fall from my eyes, concerning the ABSURDITY of man-made "global warming" now called "climate change".

I've seen it. It's so well done I'd challenge anyone to watch it and come out the other side still believing the scam.


Hey @lighteye, here is a little bit of BEER from @pixresteemer for you. Enjoy it!

Did you know that <a href='https://dcity.io/cityyou can use BEER at dCity game to buy cards to rule the world.

!BEER