Tanks for kidneys (2023) [eng/срп] Тенкови за бубреге (2023)

in Deep Dives9 months ago (edited)

T4K-2023-07-28_101722.jpg
Source / Извор: RT Documentary


Someone said a long time ago: War is hell. But the human mind can hardly fathom all the forms of hell… until he sees them with its own eyes.


The story of black transplantology first appeared after NATO seized Kosovo and Metohia from Serbia in 1999. Then, under the auspices of the criminal organization Médecins Sans Frontières (MSF – Medics Without Borders) and their head and founder Bernard Kouchner – who ‘quite coincidentally’ was also the first Special Representative of the Secretary-General for Kosovo – the kidnappings of Kosmet Serbs were organized. People were killed and their organs sold around the world.

The whole scheme was discovered by Hague Tribunal investigator Dick Marty. The evidence was sent to The Hague twice, and lo and behold – both times it was ‘accidentally’ completely destroyed! With the war in Ukraine, black transplantology moves to a higher level:

“Over the past 9 years, the Ukrainian government has adopted numerous laws facilitating organ transplantation. In 2021, the Ukrainian parliament approved law 5831, stipulating Ukrainians, including children, can become organ donors posthumously without their notarised consent and without relatives’ consent. This situation, combined with the ongoing military operation, raises concerns about the growing number of missing people and their connection to illegal surgeries. ‘From 2013 to 2014, human trafficking doubled in Ukraine,’ says American journalist & writer George Eliason. For nine years now, George has covered events on the frontlines and collected evidences of atrocities by the Ukrainian regime.

In the documentary, families who have lost loved ones under mysterious circumstances share their painful experiences. Journalists, medical experts and human rights activists present the evidences they have gathered over the years. What have they discovered so far?”


Неко је давно рекао: Рат је пакао. Али људски ум тешко може да докучи све облике пакла… док их својим очима не види.


Прича о црној трансплантологији први пут се појавила након што је НАТО 1999. отео Србији Косово и Метохију. Тад су под окриљем криминалне организације „Лекара без граница“ и њиховог шефа и оснивача Бернара Кушнера – који је ‘сасвим случајно’ био и први Специјални изасланик Генералног секретара УН за Косово – организоване отмице косметских Срба. Људи су убијани а њихови органи продавани по свету.

Читаву шему открио је истражилац Хашког суда Дик Марти. Докази су два пута слани у Хаг, и гле чуда – оба пута ‘случајно’ потпуно уништени! Ратом у Украјини црна трансплантологија прелази на виши ниво:

„У протеклих 9 година, украјинска влада је усвојила бројне законе који олакшавају трансплантацију органа. Украјински парламент је 2021. године одобрио закон 5831, који предвиђа да Украјинци, укључујући децу, могу постхумно да постану донори органа без њихове нотарске сагласности и без сагласности рођака. Ова ситуација, у комбинацији са војном операцијом која је у току, изазива забринутост због све већег броја несталих људи и њихове повезаности са илегалним операцијама. „Од 2013. до 2014. трговина људима се удвостручила у Украјини“, каже амерички новинар и писац Џорџ Елијасон. Џорџ већ девет година прати догађаје на фронту и прикупља доказе о злочинима украјинског режима.

У документарцу, породице које су изгубиле најмилије под мистериозним околностима деле своја болна искуства. Новинари, медицински стручњаци и активисти за људска права износе доказе које су прикупљали годинама. Шта су досад открили?“Tanks for kidneys at Rumble. Duration / Трајање: 54:31 (енг)

T4K-2023-07-28_101722.jpg


Tanks for kidneys at Rumble II. Duration / Трајање: 54:31 (енг)

T4K-2023-07-28_101722.jpg


Tanks for kidneys at Odysee. Duration / Трајање: 54:31 (енг)

T4K-2023-07-28_101722.jpg


Tanks for kidneys at Bitchute. Duration / Трајање: 54:31 (енг)

T4K-2023-07-28_101722.jpg


Tanks for kidneys at Bastyon. Duration / Трајање: 54:31 (енг)

T4K-2023-07-28_101722.jpg


Tanks for kidneys at RT. Duration / Трајање: 54:31 (енг)

T4K-2023-07-28_101722.jpg

Remember, they didn’t collect your DNA data with PCR tests during the Coronavirus Hoax just for fun. Nor was it just because of the development of biological weapons. DNA data shows whose tissue is compatible with some rich person who needs an organ – and this means that no one within the range of NATO countries is safe for their life or property anymore. The Great Reset…

It is difficult to call this demonic practice of the ‘collective West’ anything other than Satanism. The one who does not resist it, has already chosen a side…Запамтите, нису током коронапреваре ПЦР тестовима сакупљали ваше ДНК податке ради пуке забаве. Нити је то било само због развоја биолошког оружја. ДНК подаци показују чије је ткиво компатибилно с неким богаташем коме је потребан орган – а то значи да нико у домашају НАТО држава више није безбедан ни за свој живот нити за имовину. Велико ресетовање…

Тешко је овако демонску праксу ‘колективног запада’ назвати другачије него сатанизам. Онај ко јој се не одупре, већ је изабрао страну…
Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Movies / Филмови

Biological Warfare Department (2023) [eng/срп] Одељење за биолошки рат (2023)

Imminent Arrival (2023)

Agent Zelensky (2023) [eng/срп] Агент Зеленски (2023)

Sound of Freedom (2023) [eng/срп] Звук слободе (2023)

The Great Awakening (2023) [eng/срп] Велико буђење (2023)

Final Days (2023) [eng/срп] Последњи дани (2023)

The Dimming (2021) [eng/срп] Затамњивање (2021)

The Great Global Warming Swindle (2007) [рус/срп] Велика превара с глобалним загревањем (2007)

DOCUMENTARY: Germany – Fall of an Empire? [eng/срп] ДОКУМЕНТАРАЦ: Немачка – Пад империје? (2022)

World Premiere: Died Suddenly [eng/срп] Светска премијера: Изненадно преминули

Out of Shadows (2020) [eng/срп] Расветљавање (2020)

MOVIE: Dogma (1999)

MOVIE: Laboratory Conditions (2022)

US Election Fraud 2020: [S]ELECTION CODE [eng/срп] Изборна превара у САД 2020: Изборни код

What Happened on the Moon? (2000) [eng/срп] Шта се десило на Месецу? (2000)

US ELECTION FRAUD 2020: 2000 Mules [eng/срп] ИЗБОРНА ПРЕВАРА У САД 2020: 2000 мазги

Watch the Water (2022) [eng/срп] Чувајте се воде (2022)

Atropa (2021)

THE WAR: History of Fascism (2021) [eng/срп] РАТ: Историја фашизма (2021)

The Social Dilemma & The Creepy Line

Plandemic “InDoctorNation” (2020)

Plandemic (2020)

Stalker (1979)

MOVIES: Operation Avalanche (2016)

Q27 — Name Two Movies That Really Changed Your Life (Hopefully For The Better)

The Long Road to War [eng/срп] Дуго путовање у рат


* * *


Related posts / Повезани текстови:

THE WAR: Agent Zelensky (2023) [eng/срп] РАТ: Агент Зеленски (2023)

THE WAR: Cruel NATO Jokes and Stubborn Truth [eng/срп] РАТ: Окрутне НАТО шале и тврдоглава истина

THE WAR: Debunking ‘AI’ – True Danger (Part III of III) [eng/срп] РАТ: Демистификација ‘ВИ’ – Права опасност (део III од III)

THE WAR: Debunking ‘AI’ – Criteria of a genuine AI (Part II of III) [eng/срп] РАТ: Демистификација ‘ВИ’ – Критеријуми истинске ВИ (део II од III)

THE WAR: Debunking ‘AI’ – Chess Intro (Part I of III) [eng/срп] РАТ: Демистификација ‘ВИ’ – Шаховски увод (део I од III)

USA: What If… (ft. ‘AI’)

THE WAR: Belt & Road Geopolitics [eng/срп] РАТ: Геополитика Појаса и пута

THE WAR: Mind blowing CIA attack [eng/срп] РАТ: Напад ЦИА ради разарања ума

Coronavirus Hoax as an introduction into global health tyranny [eng/срп] Коронапревара као увод у глобалну медицинску тиранију

THE WAR: More glitches in the Corporate Media Matrix [eng/срп] РАТ: Нови кварови у матрици корпоративних медија

THE WAR: Battle for Hersh’s Bridge [eng/срп] РАТ: Битка за Хершов мост

Glitch in the media Matrix? [eng/срп] Квар у медијској матрици?

THE WAR: Chinese glimpse of an Old World [eng/срп] РАТ: Кинески поглед на стари свет

THE WAR: What will happen to Ukraine? [eng/срп] РАТ: Шта ће бити с Украјином?

NATO Nazis [eng/срп] НАТО нацисти

THE WAR: De-dollarization [eng/срп] РАТ: Дедоларизација

THE WAR: Fall of the Empire [eng/срп] РАТ: Пад империје

THE WAR: Weaponization of (In)justice [eng/срп] РАТ: (Не)правда као оружје

BREAKING: The War against Iran [eng/срп] УДАРНО: Рат против Ирана

BREAKING: Nuclear Provocation [eng/срп] УДАРНО: Нуклеарна провокација

THE WAR: Drone Wars [eng/срп] РАТ: Ратовање дроном

THE WAR: Criminal Court [eng/срп] РАТ: Криминални суд

THE WAR: Destroying the ‘Allies’ [eng/срп] РАТ: Уништавање ‘савезника’

THE WAR: Weapons of mass distraction [eng/срп] РАТ: Оружје за масовно замајавање

THE WAR: The End of United Nations [eng/срп] РАТ: Крај Уједињених нација

THE WAR: Declaration of War [eng/срп] РАТ: Објава рата

THE WAR of Attrition [eng/срп] РАТ исцрпљивања

THE WAR: Nazi background of Klaus Schwab [eng/срп] РАТ: Нацистичко порекло Клауса Шваба

DOCUMENTARY: Germany – Fall of an Empire? [eng/срп] ДОКУМЕНТАРАЦ: Немачка – Пад империје?

THE WAR: USA ‘Help’ [eng/срп] РАТ: Америчка ‘помоћ’

THE WAR: False Flagging into World War III [eng/срп] РАТ: Преварама у Трећи Светски

THE WAR: Distinguishing journalism and propaganda [eng/срп] РАТ: Разликовање новинарства од пропаганде

THE WAR: Nazi roots of Globalist ‘elite’ [eng/срп] РАТ: Нацистички корени глобалистичке ‘елите’

THE WAR: Chances of Nuclear Provocation [eng/срп] РАТ: Изгледи за нуклеарну провокацију

Twitter WAR: Con Artist vs. Nazis

THE WAR… Against Germany [eng/срп] РАТ… против Немачке

THE WAR: Controlled Demolition [eng/срп] РАТ: Контролисано уништење

THE WAR: Escalation [eng/срп] РАТ: Ескалација

THE WAR: Creating a Terrorist States [eng/срп] РАТ: Стварање терористичких држава

THE WAR: Hegemon [eng/срп] РАТ: Хегемон

THE WAR: Of Wisdom and Freedom [eng/срп] РАТ: О мудрости и слободи

THE WAR: NATO Article 5 [eng/срп] РАТ: НАТО члан 5.

THE WAR: Trampling the Red Lines [eng/срп] РАТ: Гажење црвених линија

World Class Clown Show – Revenge of a Turkey!

THE WAR: Unfinished War [eng/срп] РАТ: Незавршени рат

THE WAR: Genetic Weapon [eng/срп] РАТ: Генетско оружје

THE WAR: Coup Masters [eng/срп] РАТ: Пуч-мајстори

THE WAR: Ways of Ending [eng/срп] РАТ: Начини завршетка

BREAKING: Rat from the Downing Street Resigning! [eng/срп] УДАРНО: Пацов из Даунинг стрита подноси оставку!

BREAKING: Georgia Guidestones Blown Sky High! [eng/срп] УДАРНО: Миниран Камени водич у Џорџији!

THE WAR and the Revolution [eng/срп] РАТ и Револуција

THE WAR against Man

РАТ против Човека (Serbian)

THE WAR: Nuclear War? [eng/срп] РАТ: Нуклеарни рат?

THE WAR: Unconventional Warfare [eng/срп] РАТ: Неконвенционално ратовање

BREAKING: Turkey invades Iraq [eng/срп] УДАРНО: Турска упала у Ирак

THE WAR: Watch the Water [eng/срп] РАТ: Чувајте се воде

РАТ из угла Никите Михалкова (Serbian)

THE WAR: Of the nature of Evil [eng/срп] РАТ: О природи зла

THE WAR: Neocortical war [eng/срп] РАТ: Неокортикални рат

THE WAR: Is Poland Next? [eng/срп] РАТ: Да ли је Пољска следећа?

THE WAR: Collective Nervous Breakdown [eng/срп] РАТ: Колективни нервни слом

BITCOIN: Russia Returns to Gold! [eng/срп] БИТКОИН: Русија се враћа злату!

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

March 24th 1999 – NATO Aggression on FRY [eng/срп] 24. март 1999 – НАТО напада СРЈ

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

THE WAR: The Demon Seed [eng/срп] РАТ: Демонско семе

THE WAR: Global corporations go full Nazi mode [eng/срп] РАТ: Глобалне корпорације откривају нацистичко лице

THE WAR: Geopolitics of Ukraine [eng/срп] РАТ: Геополитика Украјине

Коронапревара и биолабораторије у Србији (Serbian)

THE WAR: The day NATO cease to exist [eng/срп] РАТ: Дан кад је НАТО престао да постоји

THE WAR: Biological War [eng/срп] РАТ: Биолошки рат

THE WAR: Fighting Censorship [eng/срп] РАТ: Борба против цензуре

THE WAR: Choosing Sides [eng/срп] РАТ: Бирање стране

THE WAR: Truth as the First Casualty [eng/срп] РАТ: Истина као прва жртва

BREAKING: Russia starts special military operation in Ukraine [eng/срп] УДАРНО: Русија започела специјалну војну операцију у Украјини

THE WAR: Sport is War [eng/срп] РАТ: Спорт је рат

THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор


* * *

Archive of texts:

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2021)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2020)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2019)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

Ukraine is out. Marburg is in. 🤡

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 166 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
15