SERBIA: Jasenovac – A Hidden Genocide [eng/срп] СРБИЈА: Јасеновац – скривани геноцид

in Deep Dives7 months ago (edited)

Jasenovac-64fee56f85f54014167de25f.jpg
Source / Извор: RT News


Ever since May, when I wrote the text “Jasenovac yesterday, today, tomorrow…”, I feel that I owe an explanation to readers outside of Serbia about what Jasenovac is. The veteran investigative journalist, Danko Vasović, did it better than I could ever do…


Jasenovac was a system of extermination camps in the independent Croatian state, established under the auspices of Nazi Germany in the period 1941–1945. It was the third largest camp in the territories controlled by Hitler’s Reich, but the worst in terms of monstrous ways of killing Serbs, Jews and Gypsies. According to the data presented at the Nuremberg Tribunal in 1946, over 700,000 people were killed in the camp in the most brutal way. Later investigations of the mounds, until the collapse of Tito’s Yugoslavia, increased the number to 840,000 victims, which is confirmed by the distinguished Israeli historian Gideon Greif. During the Titoist regime, the mention of the word ‘genocide’ was avoided because of the so-called the policy of ‘brotherhood and unity’, and since the re-establishment of Croatian independence, the process of denying the Ustasha genocide and shameless revision of history begins.

Danko Vasović made a documentary about this horrific genocide, which the treacherous government in Serbia successfully concealed, avoiding any discussion in public and refusing to establish the Museum of Genocide in Jasenovac. The film was shown publicly for the first time on September 11th and 12th on ‘Russia Today’, and in it the episode of genocide against the Serbian people in the area of the Kozara mountain was highlighted. From there, 68,000 people were taken to the death camp, including 22,000 children listed by name. A key role in the extermination of the Serbian people of Kozara was played by Kurt Waldheim – the SS officer who was in charge of that operation – the same one who later became the Federal Minister for Foreign Affairs in Austria (1968–1970), United Nations Secretary General for two terms (1972–1981), and the President of Austria (1986–1992)!

But that is not the only sensation in the documentary film ‘Jasenovac’. The Nazi independent Croatian state was the only one in the history of the world to have a concentration camp for children… Vasović documents the most terrible episodes using German military archives and journalistic reports of German and Italian citizens. In terms of cruelty and sadistic treatment of their victims, only the Ukrainian nationalists of Stepan Bandera came close to Ante Pavelić’s Croatian Ustasha.

Due to copyright restrictions, this video so far can only be viewed on RT’s live feed. Time of broadcast will be available on RT’s schedule page, but here you can see an interview with the author, Danko Vasović:

Још од маја месеца, кад сам написао текст „Јасеновац јуче, данас, сутра…“ осећам да сам остао дужан објашњење читаоцима ван Србије о томе шта је Јасеновац. Новинар старог кова, Данко Васовић, урадио је то боље од мене…


Јасеновац је био систем логора смрти у независној хрватској држави, успостављеној под покровитељством нацистичке Немачке у периоду 1941–1945. Био је то трећи највећи логор на територијама које је контролисао Хитлеров рајх, али најгори по монструозним начинима убијања Срба, Јевреја и Цигана. Према подацима изнетим на Нирнбершком Трибуналу 1946. у оквиру логора убијено је преко 700.000 људи на најзверскији начин. Каснијим истраживањима хумки, до распада титоистичке Југославије, број се повећао на 840.000 жртава, што потврђује угледни израелски историчар Гидеон Грајф. Током титоистичког режима избегаван је помен речи ‘геноцид’ због тзв. политике ‘братства и јединства’, а од поновног успостављања хрватске независности, почиње процес негирања усташког геноцида и бесрамне ревизије историје.

Данко Васовић направио је документарац о овом стравичном геноциду, који је велеиздајничка власт у Србији успешно прикривала, избегавајући сваку расправу у јавности и одбијајући оснивање Музеја геноцида у Јасеновцу. Филм је први пут јавно приказан 11. и 12. септембра на ‘Русији Данас’, и у њему је посебно истакнута епизода геноцида над српским народом у области планине Козаре. Одатле је 68.000 људи одведено у логор смрти, од тога 22.000 поименично набројане деце. Кључну улогу у истребљењу народа Козаре има Курт Валдхајм – СС официр који је био задужен за ту операцију – исти онај који је касније био министар спољних послова Аустрије (1968–1970), Генерални секретар Уједињених Нација у два мандата (1972–1981), и председник Аустрије (1986–1992)!

Али није то једина сензација у документарном филму ‘Јасеновац’. Нацистичка независна хрватска држава једина је у историји света имала концентрациони логор за децу… Најстрашније епизоде Васовић документује помоћу немачких војних архива и новинарских извештаја немачких и италијанских држављана. По окрутности и садистичком иживљавању над жртвама, хрватским усташама Анте Павелића приближили су се једино украјински националисти Степана Бандере.

Због ауторских права, овај видео засад можете гледати само на РТ-у. Време емитовања биће доступно на програмској страни РТ-а, а овде можете погледати интервју са аутором Данком Васовићем:


Duration / Трајање: 14:43 (енг)


Danko Vasović at Rumble. Duration / Трајање: 14:43 (енг)

Danko-2023-09-19_124311.JPG


Danko Vasović at Bastyon. Duration / Трајање: 14:43 (енг)

Danko-2023-09-19_124311.JPG


Until Danko’s film is more widely available online, I leave you the documentary film on the same topic “Jasenovac – the cruelest death camp of all times” made in 1983 for Yugoslav Television by screenwriter Duško Lončar and director Lordan Zafranović. WARNING: The film is full of very disturbing scenes:

Док Данков филм не буде шире доступан преко мреже, остављам вам документарни филм „Јасеновац – најокрутнији логор смрти свих времена“ који су 1983. за Југословенску телевизију урадили сценариста Душко Лончар и режисер Лордан Зафрановић. УПОЗОРЕЊЕ: Филм обилује узнемирујућим сценама:


“Jasenovac” by Lordan Zafranović at Rumble.
Duration / Трајање: 51:15 (Српски – English subtitles)

Jasenovac-2023-09-22_003841.JPG


Hiding this horrific genocide caused the absence of a sense of responsibility for the crime in the Croatian political and intellectual ‘elite’. While Germany was fighting the ghosts of its past, the aforementioned groups in ‘European’ Croatia are proud of their Nazism today. Because of this mindset, it is possible that the Croatian historian Slavica Stojan, writer and member of the Presidency of Matica Hrvatska, without shame and any consequences compare the Serbs with bugs that need to be eradicated: “They (Serbs) are a type of aggressive-invasive mob that simply does not give up. Just like these worse bugs that crawl into the house. That's why we have to act.”

Readers from the Serbian language area can find out more details about the history of hiding this genocide from an interview with a living witness – Danko Vasović:

Скривање овог стравичног геноцида узроковало је изостанак осећања одговорности за злочин у хрватској политичкој и интелектуалној ‘елити’. Док се Немачка борила са аветима своје прошлости, поменуте групације у ‘европској’ Хрватској својим нацизмом се данас поносе. Тако је могуће да хрватска историчарка Славица Стојан, књижевница и чланица Председништва Матице Хрватске, без срама и било каквих последица упоређује Србе са бубама које треба искоренити: “Они (Срби) су врста агресивно-инвазивне чељади који једноставно не одустају. Баш као и ове горе бубе, које се увуку у кућу. Баш зато морамо деловати.”

Читаоци са српског језичког подручја више детаља о историји скривања овог геноцида могу сазнати из интервјуа са живим сведоком – Данком Васовићем:


Duration / Трајање: 1:23:14


The attitude towards the Ustasha victims in Jasenovac shows better than anything else the treacherous nature of the regime in Belgrade. And better than anything else, it heralds a new evil that is being prepared for the Serbs…Однос према усташким жртвама у Јасеновцу боље него било шта друго показује велеиздајничку природу режима у Београду. И боље него било шта друго најављује ново зло које се Србима припрема…
Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце
* * *

Related posts / Повезани текстови:

Србија и БРИКС
(9. септембар 2023)

SERBIA: Supercell Scam [eng/срп] СРБИЈА: Суперћелијска превара
(14. август 2023)

Цивилизација против антицивилизације: Комитет 300
(11. август 2023)

СРБИЈА: Народни проглас са Косова и Метохије
(21. јул 2023)

SERBIA: The final act of high treason [eng/срп] СРБИЈА: Завршни чин велеиздаје
(30. мај 2023)

СРБИЈА: Крвави театар
(27. мај 2023)

SERBIA: Are there Serbs in this room? [eng/срп] СРБИЈА: Има ли овде Срба?
(24. мај 2023)

SERBIA: Jasenovac yesterday, today, tomorrow… [eng/срп] СРБИЈА: Јасеновац јуче, данас, сутра…
(6. мај 2023)

SERBIA: The opening tragedy [eng/срп] СРБИЈА: Уводна трагедија
(4. мај 2023)

СРБИЈА: Психоанализа народа
(30. април 2023)

SERBIA: 24 years since NATO Aggression [eng/срп] СРБИЈА: 24 године од НАТО агресије
(24. март 2023)

СРБИЈА: Народна издаја Косова и Метохије
(23. март 2023)

СРБИЈА: Завршни чин пузајуће велеиздаје
(11. март 2023)

СРБИЈА: Курти и Мурта
(6. март 2023)

SERBIA: High treason of Kosovo and Metohija as a phase of the destruction of the state
(3. март 2023)

СРБИЈА: Велеиздаја КиМ као фаза разарања државе
(28. фебруар 2023)

Immortal heroes: Zoran Radosavljević [eng/срп] Бесмртни хероји: Зоран Радосављевић
(26. фебруар 2023)

SERBIA: Destruction of UN and High Treason [eng/срп] СРБИЈА: Разарање УН и велеиздаја
(22. фебруар 2023)

Smederevo High School – St Sava Academy 2023 [eng/срп] Смедеревска Гимназија – Светосавска академија 2023
(3. фебруар 2023)

SERBIA: Reluctant warriors [eng/срп] СРБИЈА: Невољни ратници
(31. јануар 2023)

WednesdayWalk – Tsarina Day 2023 [eng/срп] Шетња средом – Дан Царине 2023
(19. јануар 2023)

SERBIA: Sale of children [eng/срп] СРБИЈА: Продаја деце
(24. децембар 2022)

Проф. др Милош Ковић
у смедеревској Гимназији 6. децембра 2022.
(6. децембар 2022)

СРБИЈА: Окидач
(2. децембар 2022)

СРБИЈА: Заблуда о интелектуалцима
(4. октобар 2022)

SERBIA: The Day After [eng/срп] СРБИЈА: Дан после
(19. септембар 2022)

SERBIA: Government with a liar at its helm securing sodomites [eng/срп] СРБИЈА: Власт са лажовом на челу обезбеђује содомите
(17. септембар 2022)

Great Belgrade Procession “For Salvation of Serbia” (Part III of III) [eng/срп] Велика београдска литија „За спас Србије“ (Део III од III)
(16. септембар 2022)

Great Belgrade Procession “For Salvation of Serbia” (Part II of III) [eng/срп] Велика београдска литија „За спас Србије“ (Део II од III)
(15. септембар 2022)

Great Belgrade Procession “For Salvation of Serbia” (Part I of III) [eng/срп] Велика београдска литија „За спас Србије“ (Део I од III)
(14. септембар 2022)

SERBIA: Smederevo Procession “For Salvation of Serbia” [eng/срп] СРБИЈА: Смедеревска литија „За спас Србије“
(6. септембар 2022)

SERBIA: A direct threat [eng/срп] СРБИЈА: Директна претња
(3. септембар 2022)

СРБИЈА: Злокобни знаци
(2. септембар 2022)

Fringe Majority in Serbia [eng/срп] Маргинална већина у Србији
(31. август 2022)

SERBIA: Belgrade Procession “For Salvation of Serbia” [eng/срп] СРБИЈА: Београдска литија „За спас Србије“
(28. август 2022)

SERBIA: The Procession “For Salvation of Serbia” [eng/срп] СРБИЈА: Литија „За спас Србије“
(26. август 2022)

SERBIA: Sodom, Gomorrah and Belgrade [eng/срп] СРБИЈА: Содома, Гомора и Београд
(8. август 2022)

Memorial 31st Street Soccer Tournament 2022 – Finals [eng/срп] Меморијални 31. турнир у малом фудбалу 2022 – Финале
(24. јун 2022)

Memorial 31st Street Soccer Tournament 2022 [eng/срп] Меморијални 31. турнир у малом фудбалу 2022.
(22. јун 2022)

СРБИЈА: Македонски раскол
(9. јун 2022)

SERBIA: Procession for saving the Serbian Orthodox Church [eng/срп] СРБИЈА: Литија за спас СПЦ
(8. јун 2022)

Лидери четврте индустријске револуције и њихови планови
(1. јун 2022)

Србија у канџама СЗО
(28. мај 2022)

Христос Воскрес! [рус/срп] Христос Воскресе!
(24. април 2022)

March 24th 1999 – NATO Aggression on FRY [eng/срп] 24. март 1999 – НАТО напада СРЈ
(24. март 2022)

Коронапревара и биолабораторије у Србији
(17. март 2022)

SERBIA: Towards the April elections [eng/срп] СРБИЈА: У сусрет априлским изборима
(11. март 2022)

СРБИЈА: Кловн деценије
(6. фебруар 2022)

SERBIA: Disunion by Forgery [eng/срп] СРБИЈА: Изазивање раздора фалсификатима
(22. јануар 2022)

Новак Ђоковић, повез преко српских очију
(6. јануар 2022)

Ослепљивање Србије
(25. децембар 2021)

SERBIA: Road Blockade Protest on December 11th 2021 [eng/срп] СРБИЈА: Блокада протест 11. децембра 2021.
(13. децембар 2021)

It’s Official: We Live in a Nazi World [eng/срп] Озваничено: Живимо у нацистичком свету
(9. децембар 2021)

SERBIA: Announcement of a new blockade protest [eng/срп] СРБИЈА: Уз најаву новог блокада протеста
(7. децембар 2021)

SERBIA: Disinformation Media [eng/срп] СРБИЈА: Дезинформативни медији
(6. децембар 2021)

SERBIA: Protest Blockade of the Roads [eng/срп] СРБИЈА: Протестна блокада путева
(5. децембар 2021)

Коронапревара: Понуда која се не може одбити
(29. новембар 2021)

THE WAR Against Population [eng/срп] РАТ против популације
(28. новембар 2021)

Ствари које треба видети на српском
(Serbian – 24. новембар 2021)

Србија: ПОСЛЕДЊЕ УПОЗОРЕЊЕ – приватизација Института „Јарослав Черни“
(Serbian – 14. новембар 2021)

Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у Смедереву
(1. новембар 2021)

Позив на литију свенародног сабрања у Смедереву
(Serbian – 30. октобар 2021)

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда
(24. октобар 2021)

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на протест против ковид пропусница у Смедереву
(23. октобар 2021)

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији
(22. октобар 2021)

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији
(21. октобар 2021)

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!
(20. октобар 2021)

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)
(22. септембар 2021)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари
(19. септембар 2021)

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији
(16. септембар 2021)

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран
(8. септембар 2021)

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву
(1. септембар 2021)

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву
(28. август 2021)

IN MEMORIAM: Милан Лане Гутовић (1946–2021) – Последња пустоловина
(27. август 2021)

Србија: Фалсификовање историје
(9. август 2021)

Србија: Разарање државе и народа
(5. август 2021)

Слободан Рељић о свету који се распада
(2. август 2021)

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси
(24. јул 2021)

Невидљиви рат
(22. јун 2021)

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази
(18. јун 2021)

Memorial Mural to the Heroes from Košare [eng/срп] Меморијални мурал јунацима са Кошара
(18. јун 2021)

Како постати зомби
(15. јун 2021)

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији
(14. јун 2021)

‘Врли нови’ корпоративни свет
(22. мај 2021)

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор
(4. април 2021)

Срећно Ново 7529. Лето!
(2. април 2021)

Србија: Петиција против предлога Закона о истополним заједницама
(19. март 2021)

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију
(18. март 2021)

Instruments of Sovereignty – Advertisement! [eng/срп] Инструменти суверенитета – Реклама!
(12. март 2021)

Опело за сатиру и стратегија излуђивања
(10. март 2021)

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)
(1. март 2021)

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020. (Serbian)
(26. јануар 2021)

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)
(21. јануар 2021)

Бесплатни уџбеници за основце у Србији (Serbian)
(17. јануар 2021)

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији
(17. јануар 2021)

Амерички гулаг (Serbian)
(13. јануар 2021)

Економска будућност Србије (Serbian)
(11. јануар 2021)

Велеиздаја и механизам изазивања грађанског рата (Serbian)
(12. децембар 2020)

Велеиздајник: Асоцијације и анализа (Serbian)
(11. септембар 2020)

High Treason in the Тrue Light [eng/срп] Велеиздаја у правом светлу
(6. септембар 2020)

Осврт на изборе у Црној Гори (Serbian)
(1. септембар 2020)

Пуч у Србији: Препознајте свог посланика (Serbian)
(6. август 2020)

Судбина Александара (Serbian)
(19. јул 2020)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?
(10. јул 2020)

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста
(9. јул 2020)

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића
(8. јул 2020)

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду
(8. јул 2020)

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду
(7. јул 2020)

Видовдан – дан кад се све боље види
(28. јун 2020)

Велеиздаја и избори у Србији
(12. јун 2020)

О чистоћи воде на Балкану
(9. фебруар 2020)

Куда „елита“ води Србију?
(20. јул 2019)

КОСОВО И МЕТОХИЈА: Шта је следеће?
(28. мај 2019)

The Oldest Calendar in the World
(19. април 2019)

A Dark Anniversary
(24. март 2019)

Мрачна годишњица
(24. март 2019)

Ружичасто испирање мозга
(28. новембар 2018)

Велеиздаја — извршење и последице
(13. мај 2018)

img

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpgBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 174 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
14