1 year of #TheLongestTrip that the war sent us on... 27 cities in 12 months. // 56 photos.

in Team Ukraine3 months ago (edited)

IMG_20230305_210644.jpg

It's already been a year since we left our home in our native Ukraine and our #TheLongestTrip began, to which the war sent us!
I haven't written to the Team Ukraine community lately. But thinking: in which community to write a summary post about the year of my trip, I thought that you, friends, would be interested in our experience for your future travels. And it will be a pleasure for me to appear in our Ukrainian community.
So, me and my daughters @bugavi and @darine.darine visited 27 cities and historic villages in six countries over 12 months...
In this post, I have collected publications that show the beauty of these places and tell about our impressions and our adventures. I hope you will be interested!

Ось уже минув рік, відколи ми покинули наш дім в рідній Україні і почалась наша #TheLongestTrip, в яку нас відправила війна...
Останнім часом я не писала в спільноту Team Ukraine. Але думаючи: в яку спільноту написати підсумковий пост про рік моєї подорожі, я подумала, що вам, друзі, буде цікавий наш досвід для ваших майбутніх подорожей. А мені буде приємно з'явитись в нашій українській спільноті.
Отож я і мої доньки @bugavi та @darine.darine відвідали понад 27 міст та історичних сіл в шести країнах протягом 12 місяців...
В цьому пості я зібрала публікації, які показують красу цих міст та розповідають про наші враження і наші пригоди. Сподіваюсь вам буде цікаво :)

IMG_20230303_184127.jpg

Budapest, Hungary

IMG_20230303_184007.jpg

So, we got into the car on February 28, 2022 and drove through the snow-covered Carpathians to the Hungarian border... A few hours later, we crossed the border on foot, where, frozen and tired, we boarded a bus and volunteers helped us get to the train, which took us to Budapest. Thus, on March 1, our longest journey began... We spent 14 days in majestic Budapest, recovering from the stress we experienced, walking among the ancient giants of buildings and thanking God for a peaceful sky above our heads...

Отож, ми сіли в машину 28 лютого 2022 року і поїхали через засніжені гори Карпати до Угорського кордону... Через кілька годин перетнули піший кордон, де замерзлі та втомлені сіли в автобус і волонтери допомогли добратись нам до поїзда, в якому ми доїхали до Будапешту. Таким чином 1 березня розпочалась наша найдовша подорож... 14 днів ми провели в величному Будапешті, поволі приходячи до тями від пережитого стресу, гуляючи серед старовинних велетнів будинків і дякуючи Богу за мирне небо над головою...

IMG_20230303_211116.jpg

Kemer, Turkey

IMG_20230303_211001.jpg

Our friends who went on a trip even before the war were currently in Turkey. Thinking about where to go next, we decided to go to Kemer, where at that time it was already 15 degrees. Then we thought that we would not stay there for long, because my daughters had long dreamed of going to Thailand. But it so happened that Kemer became a second home for us
We lived in Kemer for three months and saw a lot of beautiful places around. Majestic mountains and the warm Mediterranean Sea, a blooming Turkish spring that will forever remain in our souls...

Наші друзі, які виїхали в подорож ще перед війною, на даний момент перебували в Туреччині. Роздумуючи про те, куди поїхати далі, ми вирішили відправитись до Кемеру, де на той час вже було 15 градусів тепла. Тоді ми думали, що не затримаємось там надовго, тому що мої доньки давно мріяли поїхати до Таїланду. Але сталось так, що Кемер став для нас другим домом.
Ми прожили в Кемері три місяці ( 90 днів дозволених для туристів ) і побачили дуже багато красивих місць довкола. Величні гори і тепле Середземне море, квітуча турецька весна, яка назавжди залишиться в наших душах...

IMG_20230303_214116.jpg

Alanya, Turkey

IMG_20230303_233719_140.jpg

During this time we visited the city of Alanya. I have written several posts about this beautiful city, which has to a historic fortress and defensive wall on a mountain, where we went the funicular. And also the famous Cleopatra beach with unique sand

Протягом цього часу ми відвідали місто Аланья. Я написав кілька дописів про це красиве місто, де знаходиться історична фортеця і оборонна стіна на горі, куди ми поїхали на фунікулері. А також знаменитий пляж Клеопатри з унікальним піском.

IMG_20230303_233738_803.jpg

Çeşme, Turkey

IMG_20230303_233736_817.jpg

But it was time to leave Turkey and we decided to go to Europe for three months. We chose the path through Greece. To get there, we arrived in the city of Cesme. We stayed here for only two days, but I had time to explore this small historical city, which was a different Turkey than Kemer... Different architecture, different sea, different climate. Aegean Sea and strong winds. Windmills on the mountain catch the energy of the winds. This is a feature of this region. Little did I know then that I would come back here again and this place would become my favorite...

Але настав час покинути Туреччину і ми вирішили поїхати до Європи на три місяці. Першою країною мала бути Греція. Щоб добратись туди, ми прибули в місто Чешме. Пробули тут всього два дні, але я встигла оглянути це маленьке історичне місто, яке було якоюсь інакшою Туреччиною, ніж Кемер... Інакша архітектура, інше море, інший клімат. Егейське море і сильні вітри. Вітряки на горі ловлять енергію вітрів. Це особливість цього регіону. Тоді я ще не знала, що повернусь сюди знову і це місце стане моїм улюбленим...

IMG_20230303_233916_858.jpg

Chios, Greece

IMG_20230303_233913_438.jpg

On the morning of June 10, 2022, we got on the ferry and half an hour later we were in Greece, on the island of Chios. We walked for several hours in the city of Chios, which is the capital of the island of the same name. I enjoyed walking along the narrow streets among two-story old houses with colorful shutters. Such a unique Greek style. Awnings were stretched between the houses, which saved us from the scorching Greek sun. People here ride motorcycles because the streets are very narrow and steep. And of the cars, we most often met a small Suzuki jeep.

Вранці 10 червня 2022 року ми сіли на пором і через пів години опинились в Греції, на острові Хіос. Кілька годин ми гуляли в місті Хіос, яке є однойменною столицею острова. Я насолоджувалася прогулянкою по вузьких вулицях серед двоповерхових старовинних будинків з різнокольоровими віконницями. Такий унікальний грецький стиль. Між будинками були натягнуті тенти, які рятували нас від палючого грецького сонця. Люди тут їздять на мотоциклах через те, що вулиці дуже вузькі і стрімкі. А з машин найчастіше ми зустрічали маленький джип Suzuki.

IMG_20230303_221022.jpg

Pyrgi, Greece

IMG_20230303_221123.jpg

After a few hours, we got to our "Louisa" Apartments, which were like on the edge of the Earth... Where there was no store and no people on the beaches. We spent a week there, as if on a deserted island, amidst the beauty of wild nature. The nearest grocery store was 10 km away, in the ancient village of Pyrgi, where we drove. I immediately noticed the strange black and white patterns on the walls of the houses. I read on Google, and it turned out that this village is famous for its unique patterns, is called the "painted village" and is a UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Через кілька годин ми добрались в наші Апартаменти "Луїза", які були наче на краю Землі... Де не було жодного магазину і людей на пляжах. Там, наче на безлюдному острові, серед краси дикої природи, ми провели тиждень.
Найближчий магазин продуктів знаходився на відстані 10 км, в старовинному селі Pyrgi, куди ми їздили автомобілем. Я одразу помітила дивні чорно - білі візерунки на стінах будинків. Я прочитала в Гуглі, і виявилось, що це село завдяки цим унікальним візерункам є знаменитим, має назву "розмальоване село" і є нематеріальною культурною спадщиною людства ЮНЕСКО.

IMG_20230305_212828.jpg

Armolia, Greece

IMG_20230305_212738.jpg

On June 12, precisely on the Green Holidays, we visited another historic village Armolia, on the island of Chios. I was very impressed by what I saw! Ancient stone walls, round arches that connect the walls, forming narrow tunnels. When I entered this village, it was as if I entered another dimension. The spirit of antiquity has been preserved here. Inside the village there is a Christian church, a square. We wandered through these streets, like mysterious labyrinths... I will write about this village, which has a rich history, in a separate post later...

12 червня, саме на Зелені свята, ми відвідали ще одне історичне село острова Хіос. Я була під сильним враженням від побаченого! Кам'яні старовинні стіни, круглі арки, які з'єднують стіни, утворюючи вузькі тонелі. Коли я зайшла в це село, я наче потрапила в інший вимір. Тут зберігається дух старовини. Всередині села є християнський храм, площа. Ми блукали цими вуличками, наче таємничими лабіринтами... Я напишу про це село, яке має багату історію, пізніше окремий пост...

IMG_20230304_013559.jpg

Mesta, Greece

IMG_20230304_014118.jpg

A few days later, we visited another ancient village on the island of Chios - the monochromatic Mesta, which gave the impression of an impregnable fortress
Surrounded by a thick wall, inside the village looks like a separate mysterious world. We wandered through the dark streets between the historic stone walls and suddenly came to the main square, dominated by the Taxiarchis Archangel Church (the largest on the island). I was surprised how interesting multifaceted life is raging inside this stone village, which, like a cozy home, hospitably opens the semi-circular old doors of its cafes, hotels and shops for tourists. Local residents looked at us with interest, and we looked at them :) There are even hotels here. I would like to stay there for a few days...

Через кілька днів ми відвідали ще одне старовинне село острова Хіос - однокольорову Месту, яка справила враження неприступної фортеці. Оточене довкола товстим муром, всередині село виглядає наче окремий таємничий світ. Ми блукали темними вулицями між історичними кам'яними стінами і раптом прийшли до головної площі, над якою панує архангельська церква Таксьярхіс (найбільша на острові). Мене здивувало, наскільки цікаве багатогранне життя вирує всередині цього кам'яного села, яке наче затишний дім, гостинно відкриває напів круглі старовинні двері своїх кав'ярень, готелів та крамниць для туристів. Місцеві жителі з цікавістю розглядали нас, а ми їх :) Навіть готелі є тут. Я б хотіла поселитись там на кілька днів...

IMG_20230304_023433_741.jpg

Anavyssos, Greece

IMG_20230304_023433_401.jpg

After a week on the island, we boarded a large ferry to arrive in mainland Greece. The city of Anavissos. At first we were very disappointed. After incredibly beautiful Chios, we got to a flat small town with a shallow sea. The house did not meet the level of quality, but it was very expensive. We rented it for a week, so we had to find a positive :) And we found it! A few kilometers from the city there were more deserted beaches with an interesting stone bottom, and it brought me pleasure. Darinka also found entertainment - diving and exploring the seabed. I enjoyed swimming in the Aegean Sea and the magical sunsets...

Через кілька днів ми сіли на великий пором, на якому прибули до материкової Греції. Місто Анависсос. Спочатку ми були дуже розчаровані. Після неймовірно красивого Хіоса ми потрапили в рівнинне маленьке місто з мілким морем. Будинок не відповідав рівню якості, але був дуже дорогий. Ми орендували його на тиждень, тому змушені були знайти позитив :) І ми його знайшли! За кілька км від міста були більш пустинні пляжі з цікавим кам'яним дном, і це приносило мені задоволення. Даринка теж знайшла розвагу - пірнати та досліджувати морське дно. Я насолоджувалась плаванням в Егейському морі та чарівними заходами сонця...

IMG_20230304_023439_424.jpg

Athens, Greece

IMG_20230304_023438_829.jpg

During our stay in Anavissos, we went for a walk in Athens. We managed to see only the old city near the Acropolis, but that was enough to discover the unique face of this famous city. We were in awe of the ancient architecture and narrow streets in the very heart of the Greek capital! Wonderful views of the city open from there. We have been to Athens several times and each time we discovered a lot of interesting things for ourselves. Darinka received a dress and crown of a Greek goddess as a gift, which you can read about in my post...

Під час нашого перебування в Анависсос ми поїхали погуляти в Афінах. Встигли побачити лише старе місто біля Акрополя, але цього було достатньо, щоб відкрити унікальне обличчя цього знаменитого міста. Ми були в захопленні від старовинної архітектури і вузьких вулиць, які в самому серці грецької столиці! Чудові види на місто відкриваються звідтам. Ми кілька разів були в Афінах і щоразу відкривали для себе багато цікавого. Даринка отримала в подарунок плаття і корону грецької богині, про що ви можете прочитати в моєму дописі...

IMG_20230304_022215.jpg

Kiaton, Greece

IMG_20230304_021827.jpg

There was another city in Greece - Kiaton, where we spent two weeks on the shores of the Ionian Sea. We received an invitation from friends - to live in a house paid for by them, because they had to urgently return home to Ukraine. In this way we had a good rest, which is sometimes necessary during very active adventures. So, for two weeks I swam and sunbathed, enjoying the turquoise color of the water and the beautiful views of the mountains in the distance...

Було ще одне місто в Греції - Кіатон, де ми провели два тижні на березі затоки Іонічного моря. Ми отримали запрошення від друзів - пожити в оплаченому ними будинку, тому що вони змушені були терміново повернутись додому в Україну. Таким чином ми мали гарний відпочинок, який іноді потрібен під час дуже активних пригод. Отож, два тижні я плавала і загаряла, насолоджуючись бірюзовим кольором води і прекрасними видами гір вдалині...

IMG_20220927_224500.jpg

Dubrovnik, Croatia

IMG_20230304_025825.jpg

We lived in Greece for a month and went to Croatia. About two hours by plane, we flew from Athens to Dubrovnik. A legendary city on the shores of the Adriatic Sea, which I fell in love with at first sight! Swimming in the emerald water with fantastic fish near the walls of the ancient fortress. Walks in the old town of Dubrovnik, so unlike others, along the defensive wall, above the unique houses with orange roofs...

Ми прожили місяць в Греції і вирушили до Хорватії. Близько двох годин літаком і ми з Афін прилетіли до Дубровника. Легендарне місто на березі Адріатичного моря, в яке я закохалась з першого погляду! Плавання в в смарагдовій воді з фантастичними рибами біля мурів старовинної фортеці. Прогулянки в старому місті Дубровника, по оборонній стіні, над унікальними будинками з помаранчевими дахами...

IMG_20230304_025708.jpg

Kotor, Montenegro

IMG_20230304_025353.jpg

This city was too expensive, so we were only there for three days. We moved to Montenegro by bus. Our friend @orestistrips, whom we met in Greece, advised us to stay in Kotor. To be honest, I was surprised and delighted! I did not think that after the grandiose Dubrovnik, I would find a city that would leave even more wonderful warm impressions in my heart. There were so many unforgettable moments that I left the writing for later. Briefly: the city of cats and natural ice cream, classical music in the streets surrounded by mysterious mountains...

Це місто було занадто дорогим, тому ми були там лише три дні. Автобусом ми переїхали до Чорногорії. Наш друг @orestistrips, з яким ми познайомились в Греції, порадив нам зупинитись в Которі.
Чесно кажучи, я була здивована і захоплена! Я не думала, що після грандіозного Дубровника я знайду місто, яке залишить в моєму серці ще більш чудові теплі враження. Там настільки було багато незабутніх моментів, що я залишила написання на пізніше. Коротко: місто котів та натурального морозива, класичної музики на вулицях в оточенні таємничих гір...

IMG_20230304_025218.jpg

Bar, Montenegro

IMG_20230304_025057.jpg

After a week in Kotor, we had to look for cheaper cities, because the rent was too expensive for us, and we went closer to Albania to the city of Bar. But I was disappointed... and again I looked for the positive :) You know: everywhere you can find advantages, and in this city it was beautiful pine parks right by the sea.

Після тижня перебування в Которі ми змушені були шукати більш дешеві міста, тому що оренда житла нам коштувала занадто дорого, і ми вирушили поближче до Албанії в місто Бар. Але я була розчарована... і знову шукала позитив :) Ви знаєте: всюди можна знайти переваги, і в цьому місті це були прекрасні соснові парки безпосередньо біля моря.

IMG_20230304_184557.jpg

Budva, Montenegro

IMG_20230304_184530_809.jpg

After some thought, we still decided to return to the maritime capital of Montenegro, the city of Budva, to have more beautiful impressions of this country. Unfortunately, housing there was very expensive, although it was very far from the level of European quality. But the city of Budva itself is a pearl! Architecture, history and nature - everything inspired us to stay there longer. We changed four airbnb apartments in 10 days. The cheapest apartments are $60 per day, which are 30 minutes' walk from the old town.
But of course it was worth visiting Budva!

Після деяких роздумів, ми все ж таки вирішили повернутись в морську столицю Чорногорії місто Будва, щоб мати більше красивих вражень про цю країну. На жаль, житло там було дуже дорогим, хоча до рівня європейської якості йому було дуже далеко. Але саме місто Будва є перлиною! Архітектура, історія і природа - все надихало нас залишитись там довше. Ми змінили чотири квартири airbnb протягом 10 днів. Найдешевші квартири 60 $ за добу, які знаходяться на відстані 30 хв пішки до старого міста. Але звісно варто було побувати Будві!

IMG_20230304_212428_103.jpg

Podgorica, Montenegro

IMG_20230304_212424_793.jpg

Europe is more expensive than Turkey! And we really felt it during two months in Greece, Croatia and Montenegro. But we had to live somewhere for another month before we were allowed to go back to Turkey again. Then we decided to fly to Italy. My children were eager to see the famous beaches and coastline. After monitoring the prices, we were convinced that life in Italy will not be more expensive than in Montenegro. The airport was located in the capital of Montenegro - Podgorica. Therefore, we moved to the capital by bus and stayed there for three days. A beautiful river among high rocky shores replaced the sea for me. An unforgettable memory was figs, which we found on the bank of the river and ate to our heart's content :)

Європа коштує дорожче, ніж Туреччина! І ми це реально відчули протягом двох місяців в Греції, Хорватії та Чорногорії. Але ми повинні були жити десь ще один місяць, перш ніж нам було дозволено знову повернутись до Туреччини. Тоді ми прийняли рішення полетіти до Італії. Мої діти прагнули побачити знамениті пляжі та узбережжя. Промоніторивши ціни, ми переконались в тому, що життя в Італії не буде дорожчим чим в Чорногорії. Аеропорт знаходився в столиці Чорногорії - Подгоріца. Тому ми переїхали автобусом в столицю і пробули там три дні. Красива піка серед високих скелястих берегів замінила для мене море. Незабутнім спогадом був інжир, який ми знайшли на березі ріки і наїлись досхочу :)

IMG_20230304_221151.jpg

Rome, Italy

IMG_20230304_221218.jpg

Having pre-booked accommodation in an ancient Italian village for an amazingly low price of $20 per day!, we boarded the plane and found ourselves in Rome in joyful expectation of adventure. And now we realized that we are in Europe :) The cheapest airbnb is $100 per day. The cheapest way to eat is $30-$40 while staying hungry :)
But to be in Italy and not walk in Rome is not to visit Italy. Therefore, we stayed in the capital for a few days, and of course we visited the Colosseum and the Vatican ( posts by @darine.darine )

Заздалегідь забронювавши житло в старовинному італійському селі по дивовижно низькій ціні 20 $ за добу!, ми в радісному очікуванні пригод сіли в літак і опинились в Римі. І ось ми зрозуміли, що ми в Європі :) Найдешевше airbnb 100 $ на добу. Найдешевше поїсти 30 - 40 $ , залишившись голодними :)
Але бути в Італії і не погуляти в Римі, це не побувати в Італії. Тому ми затримались в столиці на кілька днів, і звісно ми відвідали Колізей та Ватикан... про це згодом напишу.

IMG_20230304_215450.jpg

Bassiano, Italy

IMG_20230304_215745.jpg

It was the middle of August and I suddenly discovered that the climate in Rome was somehow strangely different from all the other places I had been before. It wasn't just hot here. I was as if in a steam room from morning until night. It seems that the humidity in Rome is extremely high. And finally we boarded the train and moved to the ancient village of Bassiano, which became my fabulous home for three weeks. I will always fondly remember the coffee we drank on the stone steps of past centuries, walked through narrow labyrinths where the spirit of past centuries was...
The housing had its disadvantages, such as: there was no Internet, there was no washing machine :) But to feel like a lady of the Middle Ages in the village - the museum of ancient Italy - is unsurpassed!
It was a dry warm climate, slightly cool evenings and I felt great.

Це була середина серпня і я раптом виявила, що клімат в Римі якось дивно різко відрізняється від всіх інших місць, де я була раніше. Тут не просто було жарко. Я перебувала наче в парній зранку до самої ночі. Таке враження, що вологість в Римі є надзвичайно високою. І ось нарешті ми сіли в поїзд і переїхали до старовинного села Бассіано, яке стало моїм казковим житлом на три тижні. Я завжди з любов'ю буду згадувати каву, яку ми пили на кам'яних сходах минулих століть, гуляли вузькими лабіринтами, де був дух минулих століть...
Житло мало свої мінуси, як ось: не було інтернету, не було пральної машинки :) Але відчути себе дамою середньовіччя в селі - музеї старовинної Італії - це неперевершено!
Тут був сухий теплий клімат, злегка прохолодні вечори і я почувалась чудово.

IMG_20230304_215343.jpg

Naples, Italy

IMG_20230304_215258_338.jpg

Living in Bassiano, we decided to go to Naples for two days to visit the famous Positano. This unique city is located on Amalfi Coast - the southern coast of the Gulf of Salerno of the Sorrento Peninsula - a UNESCO World Heritage Site.
Briefly about Naples - a city where you will feel the striking contrast between the poverty and the luxury of Italy.

Живучи в Бассіано, ми вирішили на два дні поїхати в Неаполь, щоб відвідати знамените Позітано. Це унікальне місто знаходиться на Амальфітанському узбережжі - південне узбережжя Салернської затоки півострова Сорренто - об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО.
Коротко про Неаполь - місто де ти відчуєш разючий контраст між бідністю та розкішшю Італії.

IMG_20230304_222331.jpg

Positano, Italy

IMG_20230304_222145.jpg

Then, when we got to the city of Positano, it was very difficult and in a hurry. Given that accommodation per night started at $500 !!!, we had to go there for a few hours and catch the last train back to Naples. But to see this amazingly beautiful coast on Earth was crazy happiness!
Imagine colorful houses among the beautiful greenery of pine trees on incredibly steep rocks! We almost ran down the 1,000 steps, swam in the turquoise Tyrrhenian Sea, and then quickly climbed, rapidly up, to catch the last bus! It was truly an adventure :) When traveling in Italy, it's best to have your own car!

Тоді, коли ми добирались до міста Позітано - це було дуже складно і поспіхом. Враховуючи те, що житло за добу стартувало від 500 $ !!!, ми змушені були поїхати туди на кілька годин і встигнути сісти на останній поїзд, щоб повернутись до Неаполя. Але побачити це дивовижно красиве узбережжя на Землі - це було шалене щастя!
Уявіть собі різнокольорові будиночки серед прекрасної зелені соснових дерев на неймовірно стрімких скелях! Ми майже бігом спустились по 1000 сходів, скупались в бірюзовому Тірренському морі, і потім швидко піднялись, стрімко вгору, щоб встигнути на останній автобус! Це справді була пригода :) Подорожуючи в Італії, краще мати власний автомобіль!

IMG_20230304_220920_859.jpg

Latina, Italy

IMG_20230304_220924_147.jpg

Back in Latina, we decided to rent a car to drive to the Tyrrhenian Sea, which was 40 km from our mountain village of Bassiano.
I fondly remember pine roads and a gentle sandy coast, where a mountain could be seen in the distance, which to my Daria looked like a capybara animal :)

Повернувшись в Латіну, ми вирішили взяти автомобіль в оренду, щоб їздити до Тірренського моря, яке знаходилось на відстані 40 км від нашого гірського села Бассіано.
Я з приємністю згадую соснові дороги і лагідне пісчане узбережжя, де вдалині виднілась гора, яка моїй Дарині була схожа на тварину капібара :)

IMG_20230304_223257.jpg

Sermoneta, Italy

IMG_20230304_223209.jpg

We explored the surrounding mountains in our car and discovered another ancient Italian village nearby, Sermoneta.
Our first trip to find the shortest way was interesting and extreme :) But finally, the next day we found the right way and I thoroughly enjoyed walking among the medieval stone walls and houses, discovering a fortress inside.

Ми досліджували навколишні гори на нашому автомобілі і виявили неподалік ще одне старовинне італійське село Сермонета. Перша наша подорож, щоб розшукати найкоротшу дорогу, була цікавою та екстримальною :) Але врешті, наступного дня ми знайшли вірну дорогу і я сповна насолодились прогулянкою серед середньовічних кам'яних стін та будинків, виявивши всередині фортецю.

IMG_20230304_224555.jpg

Foggia, Italy

IMG_20230304_224635.jpg

Italy is a very multifaceted country, and we wanted to see another part, where there was beautiful coast of the Adriatic Sea, famous for its snow-white cliffs. It was necessary to travel 500 km by train to get there. We arrived in the city of Foggia. We stayed there for 5 days, resting from the move and enjoying the ancient architecture. In the evening light, the majestic church was yellow-blue and I prayed on the steps for Ukraine...

Італія дуже багатогранна країна, і ми хотіли побачити іншу частину, де було ще одне красиве узбережжя Адріатичного моря, знамените своїми білосніжними скелями. Потрібно було їхати 500 км поїздом, щоб потрапити туди. Ми прибули в місто Фоджа. Там ми пробули 5 днів, відпочиваючи від переїзду і насолоджуючись старовинною архітектурою. В вечірньому світлі величний храм був жовто блакитним і я молилась на його сходах за Україну...

IMG_20230304_224935.jpg

Mattinata, Italy

IMG_20230304_224832_907.jpg

It was not easy to find affordable accommodation, and finally we found a nice private estate on the outskirts of Mattinata. But we did not take into account some nuances. Our house was 10 km from the nearest grocery store. We needed a car, but the peculiarity of the Foggia region was that there was no automatic car available. However, God always takes care of us, and the managers of this house turned out to be wonderful people. Provided us with groceries and drove us to a beautiful beach with white unique rocks! It was a place I would like to return to again.

Було нелегко знайти доступне за ціною житло, і ось нарешті ми знайшли гарну приватну садибу на окраїні Маттіната. Але ми не врахували деякі нюанси. Наш будинок знаходився на відстані 10 км від найближчого продуктового магазину. Нам потрібен був автомобіль, але особливістю регіону Фоджа було те, що не було в наявності жодного автомат автомобіля. Проте Бог завжди піклується про нас, і менеджери цього будинку виявились чудовими людьми. Забезпечили нас продуктами і відвезли нас до чудового пляжу з білими унікальними скелями! Це було місце, куди я б хотіла повернутись ще раз.

IMG_20230304_225114.jpg

Parga, Greece

IMG_20230304_225053_422.jpg

On September 14, we flew again to Greece, to the ancient city of Parga, to see a mysterious place - the river Anacheron - the gate to hell... Spooky? So says the legend. And in fact, this river is a unique phenomenon of nature and we visited it! If you are planning a trip to Greece, be sure to visit Parga to enjoy Greek cuisine, music and walks near the ancient fortress with incredibly beautiful views of the city. But plan to stay there for at least a week. It is best to travel with your own car, as taxis and buses are very expensive.

14 вересня ми полетіли знову в Грецію, в старовинне місто Парга, щоб побачити таємниче місце - ріку Анахерон - ворота до пекла... Моторошно? Так говорить легенда. А насправді ця ріка - унікальне явище природи і ми побували там! Якщо будете планувати подорож до Греції, обов'язково відвідайте Паргу, щоб насолодитись грецькою кухнею, музикою та прогулянками біля старовинної фортеці з неймовірно красивими видами на місто. Але заплануйте залишитись там принаймі на тиждень. Найкраще подорожувати своїм автомобілем, тому що переїзди на таксі та автобусах є дуже дорогими.

IMG_20230306_225546.jpg

Antalya, Turkey

IMG_20230306_225608.jpg

On September 16, 2022, I arrived again in Turkey, where I am now. There are two cities where I like to live - Cesme and Kemer. That's why I travel around Antalya from time to time. The Old Town and Hadrian's Gate are well worth exploring.

16 вересня 2022 року я прибула знову до Туреччини, де перебуваю і тепер. Є два міста, де я люблю жити - це Чешме та Кемер. Коли я живу в Кемері, тоді я беру автомобіль в оренду і час від часу подорожую в околицях Анталії. Старе місто і ворота Адріана є достойним місцем для дослідження.

IMG_20230306_230015.jpg

Izmir, Turkey

IMG_20230306_230046.jpg

And also sometimes I go to the region of Izmir, it's a completely different Turkey. It is similar to Greece in its style and architecture.
We also visited the famous village of Alacati near Cesme. The business card of this village is the restaurant in Melnytsia. It is said that programmers come here to live and work to take a break from the hustle and bustle of big cities. It is a worthy place that is close to the sea. It is one of the most beautiful old villages that I have seen.
It is here that the best beaches of the Aegean Sea are located, around Cesme.

А також іноді я їду в регіон Ізміру. Тут зовсім інша Туреччина. Своїм стилем та архітектурою схожа на Грецію. Я називаю Чешме моєю грецькою Туреччиною. Також ми відвідали знамените село Алачати неподалік Чешме. Візитною карткою цього села є ресторан в Вітряках на горі. Кажуть, що програмісти приїжджають сюди жити та працювати, щоб відпочити від суєти великих міст. Це достойне місце, яке є близько до моря. Воно є одним з найкрасивіших старовинних сіл, які я бачила. Тут розташовані найкращі пляжі Егейського моря, навколо Чешме.

IMG_20230304_225244_965.jpg

Alaçatı, Turkey

IMG_20230304_225247_394.jpg

Our journey continues... We don't know how long we will explore other countries, and where we will go after Turkey. But I believe that the last free and peaceful country of our #TheLongestTrip will be our native Ukraine. 💛💙 I believe in the Victory of God's army over the forces of evil!

Наша подорож триває... Ми не знаємо як довго ми будемо досліджувати інші країни, і куди відправимось після Туреччини. Прагну, щоб останньою вільною і мирною країною нашої найдовшої подорожі була рідна Україна 💛💙 Вірю в Перемогу Добра над злом! Бажаю Божого благословення всім вам!

Sort:  

The circumstances that have taken you all on this trip are awful, but you have seen some fantastic places - its quite incredible ! I wish you all the best for the future and a speedy return to a peaceful Ukraine !
!PGM

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.05 DEC - 1 SBT - 0.1 THG - 0.000001 SQM - 0.1 BUDS tokens to @hoosie

remaining commands 2

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444


Thank you for your wishes. I always enjoy reading your comments. I'm glad you're enjoying my journey with me, my friend @hoosie.

You know I say to myself that what is most important in this life is accumulating beautiful moments. You did it in a different way, perhaps in the worst time of your life. 28 cities in 12 months is not easy even in normal time, bravo ✌️

For us, this trip is great gift of God, who, like a loving father, led us all this year, guiding our decisions, protecting all our paths! Thank you very much dear @videoaddiction!
Since the beginning of our journey, you have supported us and commented on all my articles!

I am amazed by the building, so classical which remind me of learning the history. With your photography, they are so cool. The motorcycle seems like the local people that stop.

Have a nice weekend dear!

I love to sit on these age-old stairs and feel the spirit of antiquity! Thanks for reading my blog 💕

If I was to blame for you going to Kotor then I'm glad - amazing place isn't it?
I hope I manage to show you more things here next time you may come around. Till then check my last posts to see place you didn't. Take care!

Yes, dear Orestis. Thanks to you, we felt comfortable in Athens, and we also visited one of the most beautiful cities of our trip - Kotor!

War between Ukraine and Russia put a negative effect on the world economy, specially on the people living in both the countries, I hope this will end very soon. how war has effected your life ? Your life in turkey seems to be good as you are visiting these beautiful places.

Of course, the war brought changes in my life. But I learned to live in today's moment and to be grateful to God for peace heaven and opportunities...

PIZZA!

PIZZA Holders sent $PIZZA tips in this post's comments:
@lhes(1/5) tipped @olga.maslievich (x1)

Please vote for pizza.witness!

I would love to say what an amazing and wonderful journey you are on, but alas I guess for you and your girls it is always tinged with sadness at being away from your home

Slava Ukraini ❤️

Homesickness lives in the secret room of my heart. But, thanks to God, I am enjoying this trip, which I dreamed of all my life! Your support and comments are very valuable to me dear friend, @grindle 💞

then you kust enjoy the ride @olga.maslievich

You're such a blessed person, I should say your family as well. Despite what happened you're able to use the challenges to learn and travel different countries.

Thank you @missleray for your wonderful words. Thanks to people like you, your support, I feel truly blessed!

Wow!! That's a serious post, there's enough packed in there for ten posts. Your photos arr incredible. Clearly you have a gift for it 👌

The best photos of each city are selected here. They are made with great pleasure. Everything we do with love is beautiful :) Thank you for your visit. I am glad that you are enjoying my journey with me !

Thanks for the info, so much cool travels over the years

Яка класна подорож, і фото гарні. Камені в зелені особливо. Чомусь вони сподобалися

Дякую. Я рада, що вам було цікаво читати про наші пригоди :)
Кожне фото для мене є дорогоцінним спогадом !

До речі, ці з зеленим камінням на пляжі Клеопатри в Аланьї є мої улюблені :)

А щось я перейшов на сторінку цього автора, пише, що такого не існує @orestistrip

Я виправила, була помилка. @orestistrips

I had some of your posts about the longest travel you had and every time I could help but to amaze how strong and positive you are!
Always seeing the beauty of every place you visit I am not sure if I would be like you if ever I am in your foot.

And as always, I am with you in praying and hoping that the war would be over.
!PIZZA

I am very pleased to see you among the supporters of our journey, dear @lhes 💕
I always welcome your comments and hope that our adventures and these beautiful places will inspire you in your future travels.

Боже, яка незрівняна краса!!! Міст просто казковий!!! А який замок зі шпилями, не надивишся!.. А море яке неймовірне!...
Олю, сонечко, дякую за казку!!!!

Я дякую вам, Валентино, за те, що ви раділи щоразу разом з нами, насолоджуючись нашою подорожжю. Ви наш ангел охоронець 💕

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @lhes.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more

Thank you for your support!