First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији

in Deep Dives3 years ago (edited)

DSCF0204-prva-hive.JPG


New protests in Serbia against Covid passes began again at eight o'clock with the blockade of roads in the largest cities. On the second day of the protest, there were more people and more opportunities for incidents…


In Smederevo, everything went peacefully on the second day as well. Compared to the first day, when only a hundred people showed up at the spontaneous protest, now that number has increased and according to the estimates of those present, there could have been 150-200 people… and other living souls dissatisfied with the criminal Government decision on Covid passes:

Нови протести у Србији против ковид пропусница започели су поново у осам сати блокадом саобраћајница у највећим градовима. Другог дана протеста било је више људи и више прилике за инциденте…


У Смедереву је и другог дана све протекло мирно. У односу на први дан, кад се на спонтаном протесту појавило свега стотинак људи, сад је тај број повећан и по проценама присутних, могло је ту бити 150-200 људи… и других живих душа незадовољних злочиначком одлуком о ковид пропусницама:

DSCF0200_cr-pseto-hive.jpg

DSCF0202-hive.JPG


The central traffic intersection in Smederevo was blocked again for half an hour, and no one could pass with the vehicle.

Централна раскрсница у Смедереву је поново блокирана на пола сата, и нико са возилом није могао да прође.

DSCF0207-hive.JPG

DSCF0205-hive.JPG


When I say no one with the vehicle, I wasn’t kidding!

Кад сам рекао нико са возилом, нисам се шалио!

DSCF0203_cr-blokada-hive.jpg


The first gathering was completely spontaneous, and a choir was organized for the second one. Today, October 22nd, we expect even more people and a sound system, so that the organization and resistance will grow as the Government becomes more determined to implement completely meaningless measures of introducing Covid passes from 22:00. You can imagine what kind of ‘experts’ there are in that crisis headquarters who are stopping the virus solely by depriving people of their freedom of movement after 10 in the evening! What a ‘science’!

Прво окупљање било је сасвим спонтано, а за ово друго организован је хор. Данас, 22. октобра очекујемо још више људи и разглас, тако да ће организација и отпор расти што власт буде одлучнија да спроводи потпуно бесмислене мере увођења ковид пропусница од 22:00 сата. Можете мислити какви су то ‘стручњаци’ у том кризном штабу који вирус заустављају искључиво одузимајући слободу кретања људима после 10 увече! Каква ‘наука’!

DSCF0206-hor.JPG


In Belgrade at noon, organizations, movements, free people and medics gathered in associations, protested by organizing a press conference in front of the Serbian Government building. There were the Association of Doctors and Parents for Science and Ethics, the Serbian Doors Movement, the Living for Serbia Movement, the CA Right to Choose, the Serbian Parliamentary Movement, the Unification Movement, People’s Patrols, Antiglobalists, lawyers… They were, as true experts and doctors, citing facts ans drew attention to completely insane measures that have nothing to do with health. Of course, their conference was not covered by any of the state-corporate media:

У Београду су, у подне, организације, покрети, слободни људи и лекари окупљени у удружења изразили протест организујући конференцију за медије испред зграде владе Србије. Били су ту Удружење Лекари и родитељи за науку и етику, Српски покрет Двери, Покрет Живим за Србију, УГ Право на избор, Покрет српске саборности, Покрет Уједињење, Народне патроле, Антиглобалисти, адвокати… Они су, као прави стручњаци и лекари, сасвим аргументовано скренули пажњу на потпуно сулуде мере које са здрављем немају никакве везе. Наравно, њихову конференцију није испратио ниједан од државно-корпоративних медија:

Duration / Трајање: 36:54 (Serbian)


In the evening, the people in Belgrade blocked the King Aleksandar Boulevard again, and the attempt to block Branko’s Bridge and other roads in the city was prevented by a police cordon. This is the first ‘contact’ of the people with the police in Belgrade after the announcement of the decision on Covid passes. Yesterday’s video from the protest in Belgrade was removed from YouTube, so today’s video will probably not last long either:

У вечерњим часовима народ је у Београду поново блокирао Булевар, а покушај блокаде Бранковог моста и других саобраћајница у граду спречио је полицијски кордон. То је први ‘додир’ народа с полицијом у Београду после проглашења одлуке о ковид пропусницама. Јучерашњи видео са протеста у Београду уклоњен је са јуТјуба, тако да се ни овај данашњи вероватно неће дуго задржати:

Duration / Трајање: 2:04:32 (Serbian)


In the meantime, the first arrest was recorded in Kragujevac, which rose just as Nish did:

У међувремену, прво хапшење забележено је у Крагујевцу, који је устао као и Ниш:

~~~ embed:1451282337334009858 twitter metadata:bmFkamFfc3Rvc2ljMXx8aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9uYWRqYV9zdG9zaWMxL3N0YXR1cy8xNDUxMjgyMzM3MzM0MDA5ODU4fA== ~~~

Duration / Трајање: 2:50 (Serbian)


Despite everything, the regime’s ‘experts’ are still threatening to introduce stricter measures, while the regime itself threatens draconian fines (up to 3000 dollars) for all those who do not adhere to the UNCONSTITUTIONAL, discriminatory regulations on Covid passes.

So, we are going to gather again!

Упркос свему, режимска ‘струка’ и даље прети увођењем све строжих мера док сам режим прети драконским новчаним казнама за све који се не буду придржавали ПРОТИВУСТАВНОГ, дискриминаторског прописа о ковид пропусницама.

Дакле, видећемо се опет!


Obavestenje.jpg

Notice for all citizens of Smederevo:

Tonight, October 22, at 8 pm, on the main city square,
a protest against the introduction of Covid passes.

See you!

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!

Too Honest to run the Corporate Media? [eng/срп] Превише поштен да би водио корпоративни медиј?

Hinky Philanthropist [eng/срп] Нервозни филантроп

A Pinnacle of Absurdity [eng/срп] Врхунац апсурда

Vaccine Report [eng/срп] Извештај о вакцинама

Fetal Cells in Pfizer’s ‘vaccine’ [eng/срп] Фетусне ћелије у Фајзеровој ‘вакцини’

German ‘vaccine’ investigation [eng/срп] Немачка истрага ‘вакцина’

Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у Аустралији

Physicians’ Declaration – Rome 2021 [eng/срп] Лекарска декларација – Рим 2021.

Trouble in vaxxers paradise [eng/срп] Невоља у вакцинашком рају

Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)Archived Coronavirus Files - February 2021

Archived Coronavirus Files – January 2021

Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

💪

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
!BEER
7

It is depressing to see how stupid all of the world governments are. They bow to the will of the pharmaceutical companies, and gleefully take every opportunity to control their people.
They have literally no sense of spiritual truth or purpose, and they will not tolerate these things from their people.
These measures couldn't possibly effect the spread of Covid, but it won't even matter. The disease will spread at the same rate that it has for almost 2 years, but they will never admit that the measures have no effect.
It's like there is a contest between the world governments to see who can have a country of slaves first.