THE WAR: Plutocracy plans (‘The Economist’ 2012/2013) [eng/срп] РАТ: Плутократски планови (‘Економист’ 2012/2013)

in Deep Dives3 months ago (edited)

The Economist-RGTH-523765.jpg
Source / Извор: The Economist


The financial plutocracy likes to make crypto-announcements of their plans. The Rothschilds have several outlets through which they do this, and after October 7 of this year, ‘The Economist’ is again in the spotlight…


‘The Economist’ has already stood out with announcements of what awaits us. Remember these front pages?

Финансијска плутократија воли да направи крипто-објаве својих планова. Ротшилди имају више гласила преко којих то чине, а после 7. октобра ове године, поново је у центру пажње ‘Економист’…


‘Економист’ се већ истицао најавама онога што нас чека. Сећате се ових насловних страна?

theeconomist-phoenix_get_ready_for_world_currency_by_2018.jpg
The Economist, January 1988

The Economist-1992-e7c08fe7db72025c.jpeg
The Economist, April 1992


When the Hamas war against the Zionists began on the paragliders on October 7th, 2023 someone remembered the cover of The Economist from 2012, and it went viral:

Кад је на параглајдерима 7. октобра почео рат Хамаса против Циониста, неко се сетио насловне стране ‘Економиста’ из 2012, и она је постала вирална:

The Economist-RGTH-17_cr_cr.jpg
The Economist, December 22nd–January 4th 2013


But that is not the only element of ‘prediction’ on that cover. An excellent analysis – with a few caveats of mine – was made on TikTok by Colette Reynolds:

Али није то једини елемент ‘предвиђања’ на тој насловници. Одличну анализу – уз неколико мојих примедби – направила је на ТикТоку Колет Рејнолдс:


The Economist frontpage at TikTok.
Duration / Трајање: 7:54

The Economist Analysis.mp4_snapshot_00.42.308.jpg


The Economist frontpage at Bastyon.
Duration / Трајање: 7:58

The Economist Analysis.mp4_snapshot_00.42.308.jpg


I will supplement it in several elements:

1. In the 'Lust' section, Petraeus is joined by former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi (a.k.a. BerLUSTconi 😈).

2. The fake Napoleon in the 'Envy' section is not Macron but Sarkozy, who lost the elections in May 2012.

But the third point is the most important:

3. Obama as Antichrist means that they have planned the entire operation during his tenure, but something went wrong. What was that? Well, Russia has started military operation in Syria on September 30th 2015, and destroyed the force of Antichrist in the region – ISIS. Then Trump came, and he was certainly not a part of the plan, because he would be in the pic…

It is especially interesting that in the picture the Greek Parthenon and the American Capitol, and Wall Street are collapsing – but the British Parliament is standing tall!

A man’s heart plans his course, but the LORD determines his steps
– Proverbs 16:9

Whatever and whose plans they are, the World is far too complex for them to be realized. There was no world currency to replace paper money in 2018, gene editing with ‘vaccines’ was met with massive resistance, and we’ll see how the diabolical ‘climate change machinery’ and ‘hacker center’ from the front page of 2012 fares.

Knowing this, we must also know that our task is to prevent the enormous damage that such psychopathic plans can do. Because there is another point of contention: What if that whole front page is just another distraction from the Thalassocracy’s real goal – to cause a nuclear conflict in the Tellurocratic Heartland states? Simply destroying everything in order to maintain dominance, even over a pile of ashes?

All this fits in with the considerations of the outstanding historian of religion from Russia, Olga Chetverikova, who, in her description of the Holy Scriptures as a self-fulfilling prophecy, predicted that the psychopaths from the financial plutocracy will trace their path to destruction precisely through the Biblical narrative, because that is where the resistance will be the least: ‘It is written to be so, what can we do there?’

And then it’s worth listening to this reflection left by Mike Adams. He discusses the Luciferian plot to destroy Christianity, Islam and Judaism in a global nuclear apocalypse and the possible rise of a technocratic anti-civilization in which the Antichrist will not be a human but – a machine!

Допунићу је у неколико елемената:

1. У одељку ‘Пожуда’, уз Петреуса је бивши италијански премијер Силвио Берлускони.

2. Лажни Наполеон у одељку ‘Завист’ није Макрон већ Саркози, који је у мају 2012. изгубио изборе.

Али трећа тачка је најважнија:

3. Обама као Антихрист значи да су планирали целу операцију током његовог мандата, али је нешто пошло наопако. Шта је то било? Русија је започела војну операцију у Сирији 30. септембра 2015. и уништила антихристове снаге у региону – ИСИС. Онда је дошао Трамп, а он сигурно није био део плана, иначе би био на слици…

Нарочито је занимљиво што се на слици обрушавају и Грчки Партенон и Амерички Капитол, и Волстрит – али Британски Парламент стоји!

Срце човјечије измишља себи пут, али Господ управља кораке његове
– Приче Соломунове 16:9

Какви год и чији год планови били, свет је исувише сложен да би били остварени. Није било 2018. светске валуте која ће заменити папирни новац, измена гена ‘вакцинама’ наишла је на огроман отпор, а видећемо како ће проћи она ђавоља ‘климатска машинерија’ и ‘хакерски центар’ са насловне стране из 2012.

Знајући ово, морамо знати и да је наш задатак спречавање огромне штете коју такви психопатски планови чине. Јер постоји још једна спорна тачка: Шта ако је читава та насловна страна само још једно скретање пажње са стварног циља таласократија – изазивање нуклеарног сукоба у телурократским државама Хартленда? Једноставно разарање свега у циљу одржања доминације, макар и над гомилицом пепела?

Све се то уклапа у разматрања изванредне историчарке религије, Олге Четверикове, која је у свом опису Светог Писма као самоиспуњујућег пророчанства, предвидела да ће психопате из финансијске плутократије пут ка уништењу трасирати управо кроз Библијску причу, јер ће ту отпор бити најмањи: ‘Тако је писано, шта ми ту можемо?’

А затим вреди послушати и ово размишљање које је оставио Мајк Адамс. Он разматра луциферијанску заверу за уништење хришћанства, ислама и јудаизма у глобалној нуклеарној апокалипси и могући успон технократске антицивилизације у којој антихрист неће бити човек већ – машина!


Antichrist as a machine at Rumble. Duration / Трајање: 1:30:29 (енг.)

Luciferian plot-2023-11-16_173950.JPG


Meanwhile, the Rothschilds have left a new puzzle that resembles a nuclear reactor whose time is running out as the elections approaches…У међувремену, Ротшилди су оставили нови ребус који подсећа на нуклеарни реактор коме време истиче са приближавањем избора…The_Economist_The_World_Ahead_2024.jpg
The Economist, 2023

.

.


Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *


Related posts / Повезани текстови:

Cults: The CIA’s Secret Weapon (2023) [eng/срп] Култови: Тајно оружје ЦИА

BITCOIN: End of the Dollar (2023) [eng/срп] БИТКОИН: Крај долара (2023)

THE WAR: Concentration [eng/срп] РАТ: Концентрација

U.S. Defence Industry Bloody Business (2023) [eng/срп] Крвави посао војне индустрије САД (2023)

Search • Find • Tell (2022) [eng/срп] Тражи • Нађи • Реци (2022)

Vladimir Putin exclusively for CCTV

BREAKING: Israel under attack! [eng/срп] УДАРНО: Напад на Израел!

THE WAR: Small Meme War Among Allies [eng/срп] РАТ: Мали рат мимовима међу савезницима

SERBIA: Kosovo and Metohia – Unfinished Business [eng/срп] СРБИЈА: Косово и Метохија – незавршени посао

Canada Nazi scandal grows [eng/срп] Канадски нацистички скандал бубри

THE WAR: Nazi Revival [eng/срп] РАТ: Повратак нацизма

SERBIA: Jasenovac – A Hidden Genocide [eng/срп] СРБИЈА: Јасеновац – скривани геноцид

USA: The Roots of a Racist Anti-Civilization [eng/срп] САД: Корени расистичке анти-цивилизације

Colonial heritage and shameless propaganda

End of the Old World Stats: BRICS vs. G7 [eng/срп] Статистика краја старог света: БРИКС против Г7

THE WAR: BRICS and the New History [eng/срп] РАТ: БРИКС и Нова Историја

Цивилизација против антицивилизације: Комитет 300 (Serbian)

THE WAR: African Frontline [eng/срп] РАТ: Афрички фронт

THE WAR: Question of Faith [eng/срп] РАТ: Питање вере

Tanks for kidneys (2023) [eng/срп] Тенкови за бубреге (2023)

Biological Warfare Department (2023) [eng/срп] Одељење за биолошки рат (2023)

THE WAR: Agent Zelensky (2023) [eng/срп] РАТ: Агент Зеленски (2023)

THE WAR: Cruel NATO Jokes and Stubborn Truth [eng/срп] РАТ: Окрутне НАТО шале и тврдоглава истина

THE WAR: Debunking ‘AI’ – True Danger (Part III of III) [eng/срп] РАТ: Демистификација ‘ВИ’ – Права опасност (део III од III)

THE WAR: Debunking ‘AI’ – Criteria of a genuine AI (Part II of III) [eng/срп] РАТ: Демистификација ‘ВИ’ – Критеријуми истинске ВИ (део II од III)

THE WAR: Debunking ‘AI’ – Chess Intro (Part I of III) [eng/срп] РАТ: Демистификација ‘ВИ’ – Шаховски увод (део I од III)

USA: What If… (ft. ‘AI’)

THE WAR: Belt & Road Geopolitics [eng/срп] РАТ: Геополитика Појаса и пута

THE WAR: Mind blowing CIA attack [eng/срп] РАТ: Напад ЦИА ради разарања ума

Coronavirus Hoax as an introduction into global health tyranny [eng/срп] Коронапревара као увод у глобалну медицинску тиранију

THE WAR: More glitches in the Corporate Media Matrix [eng/срп] РАТ: Нови кварови у матрици корпоративних медија

THE WAR: Battle for Hersh’s Bridge [eng/срп] РАТ: Битка за Хершов мост

Glitch in the media Matrix? [eng/срп] Квар у медијској матрици?

THE WAR: Chinese glimpse of an Old World [eng/срп] РАТ: Кинески поглед на стари свет

THE WAR: What will happen to Ukraine? [eng/срп] РАТ: Шта ће бити с Украјином?

NATO Nazis [eng/срп] НАТО нацисти

THE WAR: De-dollarization [eng/срп] РАТ: Дедоларизација

THE WAR: Fall of the Empire [eng/срп] РАТ: Пад империје

THE WAR: Weaponization of (In)justice [eng/срп] РАТ: (Не)правда као оружје

BREAKING: The War against Iran [eng/срп] УДАРНО: Рат против Ирана

BREAKING: Nuclear Provocation [eng/срп] УДАРНО: Нуклеарна провокација

THE WAR: Drone Wars [eng/срп] РАТ: Ратовање дроном

THE WAR: Criminal Court [eng/срп] РАТ: Криминални суд

THE WAR: Destroying the ‘Allies’ [eng/срп] РАТ: Уништавање ‘савезника’

THE WAR: Weapons of mass distraction [eng/срп] РАТ: Оружје за масовно замајавање

THE WAR: The End of United Nations [eng/срп] РАТ: Крај Уједињених нација

THE WAR: Declaration of War [eng/срп] РАТ: Објава рата

THE WAR of Attrition [eng/срп] РАТ исцрпљивања

THE WAR: Nazi background of Klaus Schwab [eng/срп] РАТ: Нацистичко порекло Клауса Шваба

DOCUMENTARY: Germany – Fall of an Empire? [eng/срп] ДОКУМЕНТАРАЦ: Немачка – Пад империје?

THE WAR: USA ‘Help’ [eng/срп] РАТ: Америчка ‘помоћ’

THE WAR: False Flagging into World War III [eng/срп] РАТ: Преварама у Трећи Светски

THE WAR: Distinguishing journalism and propaganda [eng/срп] РАТ: Разликовање новинарства од пропаганде

THE WAR: Nazi roots of Globalist ‘elite’ [eng/срп] РАТ: Нацистички корени глобалистичке ‘елите’

THE WAR: Chances of Nuclear Provocation [eng/срп] РАТ: Изгледи за нуклеарну провокацију

Twitter WAR: Con Artist vs. Nazis

THE WAR… Against Germany [eng/срп] РАТ… против Немачке

THE WAR: Controlled Demolition [eng/срп] РАТ: Контролисано уништење

THE WAR: Escalation [eng/срп] РАТ: Ескалација

THE WAR: Creating a Terrorist States [eng/срп] РАТ: Стварање терористичких држава

THE WAR: Hegemon [eng/срп] РАТ: Хегемон

THE WAR: Of Wisdom and Freedom [eng/срп] РАТ: О мудрости и слободи

THE WAR: NATO Article 5 [eng/срп] РАТ: НАТО члан 5.

THE WAR: Trampling the Red Lines [eng/срп] РАТ: Гажење црвених линија

World Class Clown Show – Revenge of a Turkey!

THE WAR: Unfinished War [eng/срп] РАТ: Незавршени рат

THE WAR: Genetic Weapon [eng/срп] РАТ: Генетско оружје

THE WAR: Coup Masters [eng/срп] РАТ: Пуч-мајстори

THE WAR: Ways of Ending [eng/срп] РАТ: Начини завршетка

BREAKING: Rat from the Downing Street Resigning! [eng/срп] УДАРНО: Пацов из Даунинг стрита подноси оставку!

BREAKING: Georgia Guidestones Blown Sky High! [eng/срп] УДАРНО: Миниран Камени водич у Џорџији!

THE WAR and the Revolution [eng/срп] РАТ и Револуција

THE WAR against Man

РАТ против Човека (Serbian)

THE WAR: Nuclear War? [eng/срп] РАТ: Нуклеарни рат?

THE WAR: Unconventional Warfare [eng/срп] РАТ: Неконвенционално ратовање

BREAKING: Turkey invades Iraq [eng/срп] УДАРНО: Турска упала у Ирак

THE WAR: Watch the Water [eng/срп] РАТ: Чувајте се воде

РАТ из угла Никите Михалкова (Serbian)

THE WAR: Of the nature of Evil [eng/срп] РАТ: О природи зла

THE WAR: Neocortical war [eng/срп] РАТ: Неокортикални рат

THE WAR: Is Poland Next? [eng/срп] РАТ: Да ли је Пољска следећа?

THE WAR: Collective Nervous Breakdown [eng/срп] РАТ: Колективни нервни слом

BITCOIN: Russia Returns to Gold! [eng/срп] БИТКОИН: Русија се враћа злату!

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

March 24th 1999 – NATO Aggression on FRY [eng/срп] 24. март 1999 – НАТО напада СРЈ

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!

THE WAR: The Demon Seed [eng/срп] РАТ: Демонско семе

THE WAR: Global corporations go full Nazi mode [eng/срп] РАТ: Глобалне корпорације откривају нацистичко лице

THE WAR: Geopolitics of Ukraine [eng/срп] РАТ: Геополитика Украјине

Коронапревара и биолабораторије у Србији (Serbian)

THE WAR: The day NATO cease to exist [eng/срп] РАТ: Дан кад је НАТО престао да постоји

THE WAR: Biological War [eng/срп] РАТ: Биолошки рат

THE WAR: Fighting Censorship [eng/срп] РАТ: Борба против цензуре

THE WAR: Choosing Sides [eng/срп] РАТ: Бирање стране

THE WAR: Truth as the First Casualty [eng/срп] РАТ: Истина као прва жртва

BREAKING: Russia starts special military operation in Ukraine [eng/срп] УДАРНО: Русија започела специјалну војну операцију у Украјини

THE WAR: Sport is War [eng/срп] РАТ: Спорт је рат

THE WAR: Russian Response [eng/срп] РАТ: Руски одговор


* * *

Archive of texts:

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2021)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2020)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2019)

Archive of texts on the steps to a Great WAR (2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

xd

@tipu curate

Yup, it feels like we're reaching the top of the hill and beginning to angle down-wards.

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 182 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
13