Ivermectin – True Story [eng/срп] Ивермектин – истинита прича

in Deep Dives2 years ago (edited)

Ivermectin-2021-10-25_151933.jpg
Source / Извор: indiamart.com


If there is still someone to whom it is not entirely clear – the mechanism of corporate media does not serve to inform, but to disinform. The best proof is the shameless propaganda of the corporate media about Ivermectin as a ‘horse medicine’…


In 2015, two scientists, Satoshi Omura and William C. Campbell, shared the Nobel Prize in Medicine. Human medicine, since the Nobel Prize is not awarded for veterinary medicine. Their discovery was about an extremely effective antiparasitic, a drug known today as Ivermectin.

Коме још није сасвим јасно – механизам корпоративних медија не служи за информисање, већ за дезинформисање. Најбољи доказ је бесрамна пропаганда корпоративних медија о Ивермектину као ‘коњском леку’…


Године 2015. двојица научника, Сатоши Омура и Виљем Ц. Кембел, поделили су Нобелову награду за медицину. Људску медицину, пошто се Нобелова награда не додељује за ветерину. Њихово откриће односило се на изузетно ефикасан антипаразитик, лек који је данас познат као Ивермектин.


Satoshi Omura. Duration / Трајање: 28:10 (енг)


William C. Campbell. Duration / Трајање: 30:55 (енг)


The drug has also proven to be an extremely effective antiviral therapy, and you can see that in numerous studies, as well as direct results of application, for example in India and Mexico. Until the text was compiled on the previous link, there were 292 studies (219 with reviews) that prove the effectiveness of hydroxychloroquine as a treatment and prophylaxis against covid-19. Ivermectin is a newer drug and has 93 studies (54 with reviews) that show its effectiveness in the treatment and prophylaxis against covid-19. I am also posting links to the research of Professor Eli Schwartz from Israel, as well as a conversation with four experts who share their experiences with Ivermectin:

Лек се показао и као изванредно ефикасна антивирусна терапија, и то можете видети у бројним истраживањима, као и директни резултати примене, на пример у Индији и Мексику. До састављања текста на претходном линку, постојало је 292 студије (219 са рецензијама) које доказују ефикасност хидроксихлорокина као лечења и профилаксе против ковида-19. Ивермектин је новији лек и има 93 студије (54 са рецензијама) које показују његову ефикасност у лечењу и профилакси против ковида-19. Постављам и линкове на истраживање професора Елија Шварца из Израела, као и разговор са четворо стручњака који износе искуства са Ивермектином:


Duration / Трајање: 17:49 (енг)

Duration / Трајање: 26:05 (енг)


Despite all the evidence, the corporate media and ‘fact checkers’ are persistently pushing the fake story of Ivermectin as a veterinary product. It is true that Ivermectin – unlike ‘life-saving vaccines’ – has been fully tested on animals, and that it has also shown remarkable efficacy in animals not only against parasites, but also against viruses. That is why, of course, it is also used in veterinary medicine. Covid ‘vaccines’ have never been tested on animals, and that is why all those who agree to be vaccinated are participants in an experiment with a completely uncertain outcome.

Why do corporate media do that? Because they are in service of criminal Big Pharma mafia, they are paid to prevent news of truly effective drugs that could jeopardize the profits of their ‘employers’. The health and life of the people mean nothing to them. They are only interested in profit. Proof? All the heads of Big Pharma mafia corporations have reached the Forbes list of billionaires in a year and a half of ‘fighting Covid’! There are 40 of them and you can get to the list by clicking on the previous link or on the photo below:

Упркос свим доказима, корпоративни медији и ‘фактчекери’ упорно гурају лажну причу о Ивермектину као о ветеринарском производу. Истина је да је Ивермектин – за разлику од ‘спасоносних вакцина’ – потпуно тестиран на животињама, и да је и на животињама показао изванредну ефикасност не само против паразита, већ и против вируса. Зато се, наравно, користи и у ветерини. Ковид ‘вакцине’ никад нису испитане на животињама, и зато су сви они који пристану на вакцинацију – учесници у експерименту са потпуно неизвесним исходом.

Зашто то корпоративни медији раде? Зато што су у служби злочиначке фармакомафије, плаћени су да спречавају вести о истински ефикасним лековима који могу да угрозе профите њихових ‘послодаваца’. Њима здравље и живот народа не значе баш ништа. Њих занима једино профит. Доказ? Сви шефови фармакомафијашких корпорација су за годину ипо дана ‘борбе против ковида’ доспели на Форбсову листу милијардера! Има их 40 и до списка ћете доћи кликом на претходни линк или на доњу фотографију:

Milijarderi-2021-10-25_144125.jpg
Source / Извор: Forbes.com


They would never have become so shamelessly rich in such a short period of time, if there were no corporate media and ‘fact checkers’ to hide the truth about a cheap and effective antiviral drug. And as you can see from the cover picture, a strip of ten 12 milligram tablets of Ivermectin can be bought in India for only 70 rupees, which is less than one US dollar!

So, Ivermectin is an extremely effective and cheap medicine for people, and that is exactly the reason why all the parasites are in fear of it…Никад се они не би овако бесрамно обогатили у тако кратком периоду, кад не би било корпоративних медија и ‘фактчекера’ да сакрију истину о јефтином и ефикасном антивирусном леку. А како и сами можете видети са насловне слике, десет таблета Ивермектина од 12 милиграма може се у Индији купити за свега 70 рупија, што је мање од једног америчког долара!

Дакле, Ивермектин је изванредно ефикасан и јефтин лек за људе, и баш то је разлог због чега од њега највише стрепе паразити…Paraziti-sdFT6Lr.jpg

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на потест против ковид пропусница у Смедереву

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!

Too Honest to run the Corporate Media? [eng/срп] Превише поштен да би водио корпоративни медиј?

Hinky Philanthropist [eng/срп] Нервозни филантроп

A Pinnacle of Absurdity [eng/срп] Врхунац апсурда

Vaccine Report [eng/срп] Извештај о вакцинама

Fetal Cells in Pfizer’s ‘vaccine’ [eng/срп] Фетусне ћелије у Фајзеровој ‘вакцини’

German ‘vaccine’ investigation [eng/срп] Немачка истрага ‘вакцина’

Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у Аустралији

Physicians’ Declaration – Rome 2021 [eng/срп] Лекарска декларација – Рим 2021.

Trouble in vaxxers paradise [eng/срп] Невоља у вакцинашком рају

Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)Archived Coronavirus Files - February 2021

Archived Coronavirus Files – January 2021

Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 78 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
!LUV
12

<><

<><

LUV

Connect

Trade


@lighteye, you've been given LUV from @pixresteemer.

Check the LUV in your H-E wallet. (5/5)